Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten

v3, oktober 2014

Artikel 1. Definities

1.1 Aanbieding: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot het verlenen van diensten door 
Opdrachtnemer;

1.2 Meerwerk: al hetgeen door opdrachtnemer tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst boven het uitdrukkelijk overeengekomen wordt verricht;

1.3 Opdrachtgever: degene die de overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat;

1.4 Opdrachtnemer: Keurmerkinstituut B.V. te Zoetermeer;

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot werkzaamheden door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

1.6 Resultaten: de uitkomsten van de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel bedingen afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden op latere door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op latere door Opdrachtnemer met Opdrachtgever te sluiten en gesloten Overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

2.6 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het door Opdrachtnemer aangekondigde tijdstip.

2.7 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3. Aanbieding, Opdracht en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn de Aanbiedingen van Opdrachtnemer vrijblijvend en kunnen steeds door Opdrachtnemer worden herroepen. Mits niet anders overeengekomen hebben de Aanbiedingen een geldigheidsduur van één maand.

3.2 Een opdracht komt tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte door Opdrachtnemer wordt ontvangen, tenzij Opdrachtnemer zijn aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van genoemde aanvaarding herroept. Indien op andere wijze opdracht wordt verstrekt komt deze tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtnemer wordt verzonden, of nadat Opdrachtnemer met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.

3.3 Alle door Opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtopgaven, berekeningen, mededelingen omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties en dergelijke zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling van zaken te geven van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten.

3.4 Indien Opdrachtgever bij de aanvraag documenten, gegevens, tekeningen en dergelijke aan Opdrachtnemer verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal Opdrachtnemer haar Aanbieding hierop baseren.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is tot niet meer gehouden dan de Overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste vermogen uit te voeren. Verdergaande verplichtingen zijn er uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

4.2 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Door Opdrachtnemer genoemde termijnen, waaronder de termijnen voor het uitvoeren van de Overeenkomst, zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

4.4 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, aangevuld en/of uitgebreid, zal over de consequenties voor onder andere prijs, kwaliteit en tijdstip van voltooiing opnieuw worden overlegd. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen of indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen.

4.5 Opdrachtnemer zal niet verplicht zijn Meerwerk uit te voeren zolang de opdrachtgever niet een schriftelijke opdracht tot het verrichten van het Meerwerk heeft gegeven en zolang niet de door Opdrachtnemer verlangde betaling of zekerheidsstelling is gegeven. Bij gebreke van specifieke afspraken terzake zullen de werkzaamheden door Opdrachtnemer worden uitgevoerd tegen prijzen, die zijn gebaseerd op de dan bij Opdrachtnemer voor dergelijke werkzaamheden geldende tarieven.

4.6 Door Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Overeenkomst of voorafgaande aan het aangaan van de Overeenkomst ter beschikking gestelde of door Opdrachtnemer goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, locaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, ongeacht de vorm, maken deel uit van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht, niet met uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8 Opdrachtgever draagt zorg voor het kosteloos beschikbaar stellen van faciliteiten zoals hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal aan Opdrachtnemer, zodanig dat Opdrachtnemer de te verrichten werkzaamheden op het terrein van en/of aan installaties van Opdrachtgever op een veilige manier kan uitvoeren en zal Opdrachtnemer wijzen op mogelijk gevaarlijke omstandigheden.

4.9 Indien hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal niet aan de gangbare veiligheidsvoorschriften voldoen, houdt Opdrachtnemer zich het recht voor om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren. Opdrachtgever is in dat geval gehouden om aan Opdrachtnemer te vergoeden alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten (waaronder in ieder geval begrepen reiskosten en reistijd) en schade.

4.10 Bij verblijf in gebouwen of op terreinen van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zich houden aan de daar geldende (huis)regels en aanwijzingen door of namens Opdrachtgever. Bij verblijf in gebouwen of op terreinen van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zich houden aan de daar geldende (huis)regels en aanwijzingen door of namens Opdrachtnemer.

4.11 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.12 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op onderzoek aan monsters geldt dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de selectie, representativiteit, aanduidingen van codes, merk en productnamen en voor de terbeschikkingstelling aan Opdrachtnemer van de te onderzoeken monsters.

4.13 Indien dit in het kader van een juiste of tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht te doen geschieden door derden. Ten behoeve van deze derden, hun organen en personeel gelden alle bepalingen betreffende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en betreffende de vrijwaring door Opdrachtgever tegen aanspraken van derden.

4.14 Geaccrediteerde en gecertificeerde werkzaamheden worden door Opdrachtnemer alleen uitbesteed aan een derde die over de voor die werkzaamheden vereiste accreditatie en/of certifica(a)t(en) beschikt.

4.15 Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.16 De Opdrachtgever zal geen oneigenlijke druk uitoefenen op Opdrachtnemer en medewerkers van en namens Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht.

4.17 Door Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst moeten terstond schriftelijk en met een duidelijke omschrijving worden medegedeeld aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is om deze melding niet in behandeling te nemen. Opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Opdrachtnemer later plaatsvindt dan vijfwerkdagen na het moment waarop Opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Indien de melding door Opdrachtnemer gegrond wordt geacht en de kennisgeving binnen de gestelde termijn is gedaan, heeft Opdrachtnemer, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de tekortkoming in haar dienstverlening te herstellen, hetzij voor de verleende diensten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.

4.18 Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever door een functionaris of werknemer van Opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens Opdrachtgever te zijn verricht en binden Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens Opdrachtnemer niet op beroepen dat ter zake van deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden.

Artikel 5. Prijzen en tarieven


5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, wachturen/vertragingsuren welke buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer zijn ontstaan, niet inbegrepen kosten, waaronder kosten ter zake van door derden verrichte werkzaamheden of leveringen.

5.2 Wijzigingen van salariskosten kunnen terstond in de prijzen en tarieven worden doorberekend. Daarnaast kunnen de prijzen en tarieven eenmaal per kalenderjaar worden aangepast aan wijzigingen in de overige kosten. Indien de verhoging van de prijzen en tarieven meer dan 10% per jaar bedraagt heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door Opdrachtgever te geschieden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid


6.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover dit in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
6.2 Mocht aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, met inachtneming van de navolgende artikelen, komen vast te staan, dan is deze beperkt tot tweemaal het ingevolge de Overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan € 250.000,00.
6.3 Mocht aansprakelijkheid van Opdrachtnemer komen vast te staan dan is Opdrachtnemer uitsluitend gehouden tot vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoort in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

6.4 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor het werk voor zover dat door Opdrachtnemer zelf of onder zijn verantwoordelijkheid is verricht en Opdrachtnemer staat met name niet in voor van derden ontvangen gegevens indien niet uitdrukkelijk is vermeld dat deze gegevens door Opdrachtnemer zijn onderzocht en juist zijn bevonden. Indien echter Opdrachtgever, of een derde die optreedt als leverancier van Opdrachtgever, van Opdrachtnemer afkomstige adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, bestekken enz., al dan niet na eigen onderzoek als deugdelijk accepteert, is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de toepassing van deze adviezen, ontwerpen enz.

6.5 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na verloop van twee jaren, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de Overeenkomst of een gedeelte van de Overeenkomst tenzij Opdrachtgever binnen deze termijnen een rechtsvordering tegen Opdrachtnemer heeft ingesteld.

6.6 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter zake van schade, bij of als rechtstreeks gevolg van de uitvoering van de opdracht ontstaan, vrijwaren tegenover aanspraken van derden, ten aanzien van wie Opdrachtnemer zich niet op deze voorwaarden kan beroepen. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan personeel in dienst van Opdrachtgever en andere personen, waarvan Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt. Opdrachtgever is tot de in dit lid genoemde vrijwaringsplicht slechts gehouden indien Opdrachtnemer zich ook jegens Opdrachtgever op uitsluiting of vermindering van aansprakelijkheid kan beroepen.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden, ter zake van adviezen, rapporten, ontwerpen, tekeningen enz. afkomstig van Opdrachtnemer, wanneer deze door Opdrachtgever al dan niet met toestemming van Opdrachtnemer aan die derden ter beschikking zijn gesteld.

6.8 Voor schade bij Opdrachtnemer door verontreiniging in het aangeleverde materiaal of door ondeugdelijke verpakking van aan te leveren materialen alsmede de hierdoor ontstane gevolgschade is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk.

6.9 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten van derden of wettelijke voorschriften geldend buiten Nederland, tenzij die rechten en voorschriften door Opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn kenbaar gemaakt.

6.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens.

6.11 Schade als genoemd in lid 1 van dit artikel dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan Opdrachtnemer te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn schriftelijk ter kennis van Opdrachtnemer is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

6.12 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet in geval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld (in de zin van bewuste roekeloosheid) van Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding.

Artikel 7. Geheimhouding


7.1 Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en daarmee samenhangende kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is tevens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de Overeenkomst.

7.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.3 Opdrachtnemer zal Resultaten verkregen door uitvoering van de Overeenkomst niet ter beschikking stellen aan derden.

7.4 De verplichtingen tot geheimhouding, bedoeld in artikel 7, lid 2, 3 en 6, gelden niet voor gegevens, respectievelijk Resultaten die:

a. een algemeen karakter hebben, dat wil zeggen die niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van Opdrachtgever betrekking hebben;

b. reeds in het bezit van Opdrachtnemer waren;
c. algemeen bekend zijn dan wel algemeen bekend worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van Opdrachtnemer;
d. op rechtmatige wijze door Opdrachtnemer zijn verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van Opdrachtnemer, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik is gemaakt van gegevens of resultaten, die niet toegankelijk zijn voor derden;
e. in overleg met Opdrachtgever als niet vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt;


f. krachtens de wet of een daarop gebaseerde regeling openbaar gemaakt moeten worden;
g. publiekelijk verkrijgbaar is.
7.5 De verplichting tot geheimhouding bedoeld in de leden 3 en 6 van dit artikel geldt niet:

a. indien en voor zover als gevolg van bekendmaking door Opdrachtgever aan derden, Opdrachtnemer het nodig oordeelt om toelichting tegenover derden te geven;

b. indien geheimhouding in strijd is met voorschriften bij of krachtens wet;

c. indien inzage wordt gevraagd ten behoeve van interne en externe audits voor het verlenen of verlengen van accreditaties van laboratorium, inspectie activiteiten en of van product- en managementsysteemcertificatie
schema’s;

d. indien gevaar voor mensen of zaken dreigt. 
Zo mogelijk wordt over het voorgaande voorafgaand overleg met Opdrachtgever gepleegd.

7.6 Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de naam van Opdrachtgever en het feit dat het onderzoek is verricht geheimhouden.

7.7 Bij toepassing van artikel 7.5, sub c bedingt Opdrachtnemer ten aanzien van de auditors geheimhouding van de ter inzage verstrekte gegevens.

7.8 Bij toepassing van het bepaalde in artikel 4 lid 13 mogen derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken worden, in kennis worden gesteld van gegevens waarvoor geheimhouding geldt. Opdrachtnemer bedingt ten aanzien van die derden geheimhouding van de verstrekte gegevens.


7.9 Opdrachtgever zal bedrijfsinformatie van Opdrachtnemer geheimhouden, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Opdrachtgever onderkend behoort te worden. Opdrachtgever verplicht ook de door hem ingeschakelde personeelsleden of derden tot geheimhouding.

Artikel 8. Resultaten

8.1 Opdrachtgever heeft in het kader van de bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming een volledig en vrij recht op gebruik van de Resultaten, zoals door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschaft.

8.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt met dien verstande dat aan Opdrachtnemer te allen tijde de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Resultaten toekomen, behoudens rechten van derden en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht de Resultaten van de Overeenkomst kosteloos voor haar bedrijfsvoering of ten behoeve van derden te gebruiken of te doen gebruiken, waarbij het bepaalde in artikel 7 inzake geheimhouding in acht zal worden genomen.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht kosteloos voor haar bedrijfsvoering of ten behoeve van derden te (laten) gebruiken de kennis en ervaring door de uitvoering van de Overeenkomst verkregen, rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen voortgekomen uit de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de Opdracht is beoogd.

8.5 Opdrachtnemer zal zaken, waaronder monsters die in verband met de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of restanten daarvan, bewaren gedurende twee weken na de datum waarop alle Resultaten aan Opdrachtgever zijn medegedeeld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is dan wel bij het verlenen van de Opdracht anders is overeengekomen. Hieraan verbonden kosten worden geacht bij het in de Aanbieding vermelde bedrag inbegrepen te zijn. Indien niet binnen deze periode door Opdrachtgever een regeling is getroffen tot terugzending van bedoelde zaken staat het Opdrachtnemer vrij de zaken te vernietigen of kan Opdrachtnemer naar eigen goeddunken andere maatregelen met betrekking tot bedoelde zaken treffen. Kosten gemoeid met langere bewaring dan voorgaand beschreven zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendom, Openbaarmaking en gebruik van stukken

9.1 Rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, en dergelijke die zijn gebruikt in de Aanbieding en/of voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of in het advies of Resultaat zijn opgenomen, zijn en 
blijven het eigendom van Opdrachtnemer.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever niet het recht stukken van Opdrachtnemer, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, en dergelijke

a. openbaar te maken dan wel ter inzage te geven aan derden;

b. te (doen) gebruiken voor het instellen van claims, het voeren van gerechtelijke procedures, dan wel ten behoeve van werving;

c. de naam van Opdrachtnemer in enigerlei verbinding te gebruiken bij het openbaar maken van een deel of gedeelten van een door Opdrachtnemer uitgebracht stuk dan wel voor de sub b. genoemde doelen.

9.3 Het bepaalde in lid 2 onder a. en c. van dit artikel vindt geen toepassing op keurings-, test- en inspectierapporten. Het is geoorloofd deze rapporten openbaar te maken, mits in zijn geheel zonder enige toevoeging of weglating. Voor afwijkingen van de voorwaarden of voor publicatie in een andere dan de Nederlandse taal, is voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer vereist.

9.4 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om aan Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen teneinde toelichting en commentaar, ook tegenover 
derden, te geven, indien:

a. Opdrachtgever Resultaten openbaar maakt op een wijze waardoor een onjuiste voorstelling van zaken, misverstanden en dergelijke ontstaan of 
kunnen ontstaan;

b. Opdrachtgever verwijst naar door Opdrachtnemer gehanteerde normen en eisen, zoals keuringseisen, of

c. Opdrachtgever op enigerlei andere wijze iets doet in de geest als in dit artikel bedoeld.

Artikel 10. Octrooi

Opdrachtnemer is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar octrooirechten van derden. Evenmin is Opdrachtnemer gehouden onderzoek te doen naar de mogelijkheid van octrooieren.

Artikel 11. Uitvinding en octrooi

11.1 Uitsluitend Opdrachtnemer heeft het recht om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen voor een vinding, proces of product.

11.2 Het in afwijking van artikel 11.1 doen van een octrooiaanvrage door Opdrachtgever is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. In dat geval verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om niet licentie voor het gebruik van de uitvinding voor

zichzelf en voor derden. Tevens vergoedt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het bedrag dat laatstgenoemde eventueel krachtens wet of arbeidsvoorwaarden verplicht is aan de uitvinder te betalen.

11.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis stellen van resultaten die naar hun oordeel voor octrooieren vatbaar zijn.

11.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen elkaar, tegen een redelijke vergoeding van kosten, alle vereiste medewerking verlenen bij het indienen van octrooiaanvragen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien waren. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort.

12.2 Tot de in artikel 12.1 genoemde omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.

12.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer de op haar rustende verplichtingen had moeten nakomen.

12.4 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.5 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Betaling, eigendomsvoorbehoud, incassokosten


13.1 Betaling dient te geschieden in euro zonder aftrek of verrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele reclames tegen de factuur, die eveneens binnen genoemde termijn dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
13.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 2%.

13.3 Opdrachtgever is in geval van verzuim voorts gehouden om alle buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Opdrachtnemer te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW) met een minimum van € 75,00.

13.4 Indien Opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

13.5 Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

13.6 Opdrachtnemer kan te allen tijde tussentijdse facturen zenden en/of vooruitbetalingen verlangen en/of te verlangen dat Opdrachtgever een, ter beoordeling van Opdrachtnemer , deugdelijke zekerheid stelt.

13.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.8 Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Opdrachtnemer te allen tijde bindend.

13.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten.

13.10 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken die in haar eigendom zijn gebleven terug te nemen indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst niet nakomt, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om ontbinding dan wel nakoming van de Overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om de zaken terug te halen. In afwijking van het bepaalde in artikel 19.2 van deze Algemene Voorwaarden worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de zaken zich op het tijdstip van levering bevinden, tenzij het gaat om voor export bestemde zaken. In geval van voor export bestemde zaken worden de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud niet zijn werking verliest totdat de prijs volledig is betaald.

Artikel 14. Einde Overeenkomst


14.1 Als datum van het beëindigen van de Overeenkomst geldt de dagtekening van de eindfactuur van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

14.2 Bij het ontbreken van een factuur stelt Opdrachtnemer de datum vast waarop de Overeenkomst redelijkerwijs geacht kan worden beëindigd te zijn.

Artikel 15. Beëindiging, onderbreking of verlenging van de opdracht

15.1 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit het door Opdrachtgever opzeggen, annuleren of onderbreken van een Overeenkomst, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het nemen van gerechtelijke maatregelen.


15.2 Bij annuleren van de opdracht brengt opdrachtnemer annuleringskosten in rekening bij Opdrachtgever, indien de annulering:


a. minder dan twee weken doch meer dan één week voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt: 60 procent van de Opdrachtsom;

b. indien de ontbinding minder dan een week voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt: 90 procent van de Opdrachtsom.

15.3 Opdrachtnemer heeft in ieder geval het recht om, indien een onderbreking door Opdrachtgever langer duurt dan zes maanden, de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn. Als begindatum van een onderbreking geldt de dagtekening van de brief van Opdrachtgever of Opdrachtnemer waarin van de onderbreking melding wordt gemaakt of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waaruit de onderbreking blijkt.
15.4 Bij vertraging of verlenging van met de Overeenkomst gemoeide werkzaamheden kunnen door Opdrachtnemer extra kosten in rekening worden gebracht indien de vertraging of verlenging niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.

Artikel 16. Ontbinding


16.1 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt Opdrachtgever indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is doch onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Opdrachtnemer ten laste van Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

16.2 Het gestelde in lid 1 van dit artikel is ten aanzien van het recht op ontbinding niet van toepassing indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 17. Diversen

17.1 Op verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van en/of aan installaties van Opdrachtgever, benodigde faciliteiten zoals hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van Opdrachtnemer stellen.

17.2 Bij verblijf in gebouwen en/of op terreinen van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever en/of zijn personeel zich houden aan de daar geldende (huis-)regels en aanwijzingen door of namens Opdrachtnemer.

17.3 Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

17.4 Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan medewerkers die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de andere partij. De partij die ondanks het wervingsverbod (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is verplicht om eventuele verplichtingen die door Opdrachtnemer ten behoeve van de betreffende medewerker zijn aangegaan over te nemen.

Artikel 18. Geschillen, toepasselijk recht

18.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18.2 Op elke met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

Artikel 19. Vertalingen

In geval van verschillen tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 20 oktober 2014.