Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Keurmerkinstituut heeft een eigen MVO beleid en het kan de MVO-prestaties van andere organisaties beoordelen en certificeren. Het eigen MVO-beleid is hieronder beschreven, de dienstverlening aan anderen staat elders op deze site.

Het Keurmerkinstituut heeft begin 2011 voor het eerst geïnventariseerd waar de organisatie staat ten opzichte van de kernthema's in ISO 26000 (hoofdstuk 6), de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). U vindt de samenvatting hieronder. Op basis hiervan hebben we besloten in 2012 extra aandacht te geven aan 3 speerpunten, te weten de CO2-belasting door dienstreizen, de milieubelasting van de kantooractiviteiten en de bijdragen aan onze maatschappelijke omgeving. In 2013 is hieraan toegevoegd het vragen van onze belangrijkste leveranciers naar hun MVO-beleid en het waar nodig aanpassen van ons inkoopbeleid.

Resultaten 2019/2020

In 2019/2020 heeft het Keurmerkinstituut 42,32 ton CO2 duurzaam vastgelegd welke geen bijdrage meer levert aan een versterking van het broeikaseffect. download file Certificaat Trees for All (211,0 KB)

Resultaten 2018/2019

In 2018/2019 heeft het Keurmerkinstituut 76,16 ton CO2 duurzaam vastgelegd welke geen bijdrage meer levert aan een versterking van het broeikaseffect.  download file Certificaat Trees for All.pdf (314,5 KB)

Resultaten 2017

In 2017 heeft het Keurmerkinstituut 67,65 ton CO2 duurzaam vastgelegd welke geen bijdrage meer levert aan een versterking van het broeikaseffect.  download file Certificaat Trees for All (234,7 KB)

Resultaten 2016

In 2016 heeft het Keurmerkinstituut 77,73 ton CO2 duurzaam vastgelegd welke geen bijdrage meer levert aan een versterking van het broeikaseffect. download file Certificaat trees for all (233,8 KB)

Resultaten 2015

In 2015 heeft het Keurmerkinstituut 70,2 ton CO2 duurzaam vastgelegd welke geen bijdrage meer levert aan een versterking van het broeikaseffect. download file Certificaat trees for all (1,8 MB)

Resultaten 2014

In het woon-werkverkeer van de medewerkers op kantoor is het aandeel autokilometers bijna 100%. De mogelijkheid om dit aandeel te verlagen wordt onderzocht; begonnen wordt met het bevragen van de betrokkenen naar hun motieven.

De in 2014 geïnitieerde mvo-dialoog met klanten en partners is niet goed van de grond gekomen. De belangrijkste oorzaak is dat de meeste klanten en partners niet met MVO bezig zijn. De koers is daarom verlegd naar mvo-certificatie: het Keurmerkinstituut is licentiehouder geworden van De MVO-Wijzer, en kan nu mvo-certifcaten uitgeven. De overige resultaten in 2014 liggen in het verlengde van de resultaten in 2013.

Speerpunten 2014

In 2013 zijn vier speerpunten gedefinieerd die ook in 2014 actueel blijven. Daarnaast gaan we de MVO-dialoog met onze klanten, partners en andere partijen in ons netwerk versterken, met als doel het MVO-beleid van het Keurkmerkinstituut beter af te stemmen op hun inzichten en wensen. Mogelijk leidt dit tot gezamenlijke initiatieven.

Resultaten 2013

Aan het einde van 2013 valt het volgende te melden over de voortgang op de speerpunten van 2013

CO2-belasting dienstreizen

In 2013 hebben onze medewerkers en contractpartners ca. 310.000 autokilometers afgelegd. Door toenemende omzet wordt in 2014 een verdere toename verwacht. Het contract met Trees for all  wordt aangepast aan deze stijging, zodat we in 2014 325.000 km zullen compenseren.

Milieubelasting kantooractiviteiten

De milieubelasting van het kantoor is in 2013 ingevoerd in de benchmark op milieubarometer.nl. Uit de vergelijking met soortgelijke kantoren blijkt dat we op bijna alle dimensies beter scoren dan gemiddeld. De benchmark wordt in 2014 voortgezet, zodat de milieubelasting van ons kantoor gericht verder kan worden beperkt.

MVO-beleid leveranciers

De volgende (grote) leveranciers van het Keurmerkinstituut zijn in 2013 bevraagd over hun MVO-beleid: pensioenverzekeraar, kantoorartikelenleverancier, verhuurder kantoorruimte, schoonmaker kantoorruimte, assurantie-adviseur en lease-autoleverancier. De reacties zijn beoordeeld op de volgende aspecten:
- hoe reageert de leverancier op ons verzoek
- zet zijn MVO-beleid zoden aan de dijk (gaat het verder dan window dressing)
- hoe presteert men in vergelijking met concurrenten
- zijn er onafhankelijke beoordelingen (certificaten e.d.) beschikbaar
- maakt men voortgang t.o.v. vorige jaren
Het blijkt dat de ene leverancier nog moet beginnen aan zijn MVO-beleid, maar het mede dankzij de vragen van het Keurmerkinstituut wel serieus oppakt, terwijl anderen al vergevorderd zijn. Of het MVO-beleid zoden aan de dijk zet is nog moeilijk te beoordelen, maar daar verwachten we in de komende jaren meer vat op te krijgen.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

De in 2012 gecontracteerde vrijwilliger voor website-optimalisatie is na enkele maanden vertrokken; de vacature blijft niettemin gehandhaafd. Als partner in een project van de gemeente Zoetermeer (onze vestigingsplaats) doneert het Keurmerkinstituut vanaf 2014 een geldelijke stimuleringsbijdrage aan bedrijven die zich aanmelden voor een gemeentelijke mvo-erkenningsregeling. Verder is besloten een locale vrijwilligersorganisatie voor kindervakantiewerk (Stichting Happy Days) financieel en in natura te ondersteunen; dit krijgt zijn beslag in 2014.

Overige MVO-aspecten

De toegankelijkheid van onze website, met name voor mensen met een beperking, is verbeterd, waarna in oktober 2013 het Waarmerk Drempelvrij is toegekend.
 

Speerpunten 2013

In 2012 zijn drie speerpunten gedefinieerd, die ook in 2013 actueel blijven.

Daarnaast gaan we onze toeleveranciers vragen naar hun MVO-beleid, en op basis van de bevindingen het inkoopbeleid van het Keurmerkinstituut optimaliseren vanuit MVO-perspectief. Hierbij gaat het o.a. om de leveranciers van huisvesting, drukwerk, kantoorartikelen en ICT-diensten en -hardware. 

Resultaten 2012

Aan het einde van 2012 valt het volgende te melden over de voortgang op de speerpunten van 2012.

CO2-belasting dienstreizen

In 2012 hebben onze medewerkers en contractpartners wederom ca. 275.000 autokilometers afgelegd. Het contract met Trees for all wordt ongewijzigd verlengd, zodat we ook in 2013 300.000 km compenseren.

Milieubelasting kantooractiviteiten

De gegevens over de milieubelasting van onze kantooractiviteiten in 2012 zijn in de loop van het jaar verzameld, en zijn/worden eind december 2012 ingevoerd in de benchmark op www.milieubarometer.nl. Zodra de vergelijking met soortgelijke organisaties beschikbaar is wordt deze hier bekend gemaakt. 

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Medio 2012 is een stageplaats opengesteld ten behoeve van de optimalisatie van onze website voor zoekmachines. In november is hiervoor een vrijwilliger aangetrokken die na een burn-out wil reïntegreren op basis van arbeidstherapie.

Overige MVO-aspecten

Ten opzichte van de stand van zaken begin 2011 is alleen op het aspect 'Consumentenaangelegenheden' een ontwikkeling te melden. De voorgenomen aanvraag van het keurmerk 'Drempelvrij' voor onze website is vertraagd, doordat de provider hiervoor structurele aanpassingen blijkt te moeten doorvoeren in het content management systeem. Dit kost meer tijd dan verwacht. Hier staat tegenover dat deze aanpassingen na oplevering beschikbaar zijn voor alle websites van deze provider.

Speerpunten 2012

CO2-belasting dienstreizen

De dienstverlening van het Keurmerkinstituut brengt met zich mee dat er veel wordt gereisd. Hoewel iedereen wordt aangemoedigd om met het openbaar vervoer te reizen, is dat in de meeste gevallen niet mogelijk. Onze auditoren, inspecteurs en docenten wonen verspreid over het land, en we zetten waar mogelijk degenen in die het dichtst bij de klant wonen. Ter ondersteuning van dit doel is de planningssoftware gekoppeld aan Google Maps.

Onze medewerkers en contractpartners hebben in 2011 ca. 275.000 km per auto afgelegd voor dienstverlening aan onze klanten. De hiermee gemoeide CO2-uitstoot wordt gecompenseerd in samenwerking met de Stichting Trees for All (www.treesforall.nl), waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten voor klimaatcompensatie. In 2012 wordt 300.000 km gecompenseerd.

Milieubelasting kantooractiviteiten

Met ingang van 2012 wordt de milieubelasting van onze kantooractiviteiten (o.a. papier- en energieverbruik) systematisch gemeten, en ondergebracht in een benchmark (www.milieubarometer.nl), waardoor vergelijking met andere kantoren mogelijk wordt.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

In de loop van 2012 willen we een stagiair of iemand met een arbeidsbeperking aannemen voor een nader te bepalen activiteit.

Stand van zaken begin 2011

Behoorlijk bestuur

Keurmerkinstituut heeft diverse erkenningen van de Raad voor Accreditatie en het ministerie van VWS. Dit zijn belangrijke waarborgen voor integriteit en transparantie. Op deze webpagina leggen we verantwoording af over ons MVO-beleid en de realisatie daarvan.

Mensenrechten

Keurmerkinstituut houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor mensenrechten, en opereert niet in landen met een slechte reputatie op dit gebied.

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Keurmerkinstituut houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden, en besteedt geen werk uit aan partijen die zich er niet aan houden.

Milieu, grondstoffen, energie, emissies

Keurmerkinstituut beperkt zijn milieubelasting o.a. op de volgende manieren:

  • gehuisvest naast NS-station in modern kantoorgebouw (bj. 2000) met diverse milieubesparende voorzieningen
  • verhuurder neemt 100% groene elektriciteit af van Greenchoice (www.greenchoice.nl)
  • milieuvriendelijke verwerking van afval (printercassettes, kopieerapparaten, etc.)
  • dubbelzijdig printen; geleidelijke vervanging postale correspondentie door mailcorrespondentie
  • afschrijving computerhardware in 5 jaar i.p.v. de gebruikelijke 3 jaar

Sinds begin 2011 worden de afgelegde kilometers van alle dienstreizen geregistreerd.

Eerlijk zaken doen

Keurmerkinstituut houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor zijn activiteiten. De gedragscode voor medewerkers en contractpartners bevat o.a. bepalingen over integriteit en onpartijdigheid.

Consumentenaangelegenheden

Keurmerkinstituut levert nauwelijks rechtstreeks aan consumenten, maar verwerkt de MVO-beginselen in de eisen die gelden voor zijn keurmerk 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut'. Deze website is in 2011 opgezet aan de hand van de beginselen van het waarmerk 'Drempelvrij' (www.drempelvrij.nl) voor goede toegankelijkheid. In de loop van 2012 zal het waarmerk 'Drempelvrij' worden aangevraagd.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Keurmerkinstituut draagt op ad hoc basis bij aan zijn maatschappelijke omgeving, o.a. door een gift na de aardbeving in Haïti (2010) en een korting op de keuring van een speeltoestel t.b.v. Jantje Beton (2010). Het grootste deel van onze financiële reserves staat op een rekening van Triodos Bank (www.triodos.nl). 

Keurmerkinstituut draagt ook bij aan het ontwikkelen van breed gedragen Europese normen voor de veiligheid van burgers. Zie de paragraaf 'Vertegenwoordigingen' in het overzicht van accreditaties, erkenningen en vertegenwoordigingen.

Blog Overig

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen