De keurmerken van het Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is eigenaar en beheerder van het keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut. Dit keurmerk voor producten en diensten voor consumenten is sinds 1999 de opvolger van de twee keurmerken Goedgekeurd Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en Goedmerk.

Het Keurmerkinstituut kan voor diverse producten in licentie het Milieukeur uitgeven. Aan instellingen voor zorg en welzijn kan het Keurmerkinstituut het HKZ-certificaat verlenen en aan diverse andere soorten bedrijven de MVO-wijzer en het ISO 9001-certificaat. Het Keurmerkinstituut beschikt over diverse accreditaties en erkenningen, wat onder andere betekent dat het onpartijdig is, verantwoorde keuringseisen hanteert, en alleen professionele laboratoria, inspecteurs en auditoren inschakelt.

Voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte typekeuring van speeltoestellen en waterglijbanen is het Keurmerkinstituut erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van Veiligheid en Justititie heeft het Keurmerkinstituut aangewezen als certificeerder van instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.

Het Keurmerkinstituut voert voor uiteenlopende branche- en sectorspecifieke certificatie- en erkenningsregelingen de toetsingen uit.

Goedgekeurd Keurmerkinstituut

Logo Goedgekeurd Keurmerkinstituut Het keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut is een totaalkeurmerk. Dit betekent dat alle aspecten die voor de consument van belang zijn onderdeel uitmaken van de goedkeuringsprocedure, zoals

  • functionaliteit: doet het product waarvoor het gemaakt is, functioneert het naar behoren;
  • duurzaamheid: gaat het product zolang mee als redelijkerwijs verwacht mag worden;
  • veiligheid: geen gevaar voor de gezondheid, ook niet op termijn;
  • ergonomie: is het product aangepast aan de gebruiker;
  • beïnvloeding van de omgeving: geen onnodige milieubelasting;
  • productinformatie: heldere informatie bij aankoop, duidelijke gebruiksaanwijzing;
  • garantieregeling: geen onredelijke voorwaarden in de kleine lettertjes.

De eisen waaraan de verschillende producten moeten voldoen worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. Leveranciers van producten die het keurmerk willen voeren kunnen dit aanvragen bij het Keurmerkinstituut. Nadat in een uitgebreid onderzoek is aangetoond dat aan de vastgestelde eisen is voldaan, kan een contract worden afgesloten om het keurmerk te voeren. In dit contract worden ook de garantie en de klachtenafhandeling geregeld. Van de goedgekeurde producten worden door het Keurmerkinstituut regelmatig steekproeven genomen om te controleren of nog aan alle eisen wordt voldaan.

Milieukeur

Het keurmerk Milieukeur is een deelkeurmerk dat zich vooral tot doel stelt de ontwikkeling van minder milieubelastende producten te bevorderen. Logo Milieukeur Het keurmerk richt zich vooral op de producten waar een belangrijke milieuwinst te behalen is.

Door de Stichting Milieukeur (www.milieukeur.nl) worden eerst de eisen vastgesteld waaraan de diverse producten moeten voldoen. De Stichting Milieukeur heeft hiervoor vaste uitgangspunten. De opgestelde eisenpakketten zijn o.a. bij de Stichting opvraagbaar. De Stichting Milieukeur verleent in licentie het recht aan certificatie-instellingen om het Milieukeur te verlenen.

Leveranciers van producten (niet-levensmiddelen) die het Milieukeur willen voeren kunnen dit aanvragen bij het Keurmerkinstituut. Nadat in een uitgebreid onderzoek is aangetoond dat aan de vastgestelde eisen is voldaan kan een contract worden afgesloten om het Milieukeur te voeren. Bij de goedgekeurde producten controleert het Keurmerkinstituut regelmatig of nog aan alle eisen wordt voldaan.

HKZ-certificaat

De keuringseisen voor het HKZ-certificaat zijn afgeleid van de bekende internationale norm ISO 9001 voor kwaliteitssystemen.  De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (www.hkz.nl) stelt vast aan welke eisen de diverse instellingen en organisaties moeten voldoen. De Stichting HKZ heeft hiervoor vaste uitgangspunten. De opgestelde certificatieschema's (eisenpakketten) zijn bij HKZ opvraagbaar. HKZ certificeert niet zelf, maar verleent in licentie het recht aan certificatie-instellingen om het HKZ-keurmerk te verlenen.

Het management van een organisatie die het HKZ-keurmerk wil voeren kan dit o.a. aanvragen bij het Keurmerkinstituut. Bij de goedgekeurde instellingen controleert het Keurmerkinstituut regelmatig of nog aan alle eisen wordt voldaan.

MVO-wijzer

De keuringseisen voor het mvo-certificaat van Stichting De MVO-wijzer zijn afgeleid van de internationale norm ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Logo MVO-wijzer certificaat De Stichting De MVO-wijzer (www.de-mvowijzer.nl) heeft deze norm uitgewerkt naar eisen waaraan de gecertificeerde organisaties moeten voldoen. De Stichting De MVO-wijzer certificeert niet zelf, maar verleent in licentie het recht aan certificatie-instellingen om het mvo-certificaat te verlenen.

Het management van een organisatie die het mvo-certificaat wil voeren kan dit o.a. aanvragen bij het Keurmerkinstituut. Bij de goedgekeurde instellingen controleert het Keurmerkinstituut regelmatig of nog aan alle eisen wordt voldaan.

ISO 9001-certificaat

Een veel gebruikte richtlijn voor het leveren van kwaliteit is de internationale norm ISO 9001 (ook wel: 9000). Bedrijven die voldoen aan de criteria in deze norm kunnen -na toetsing- een ISO 9001-certificaat verwerven. Het certificaat wordt niet verleend voor de geleverde producten of diensten, maar voor de interne bedrijfsprocessen. ISO 9001 is nuttig voor afnemers die in de aankoopfase helder kunnen beschrijven aan welke eisen het gewenste product of de dienst moet voldoen. Het ISO-certificaat geeft hen de zekerheid dat de producent levert volgens de overeengekomen eisen. Meer informatie over ISO 9001 is te vinden bij het Nederlands Normalisatie-instituut NEN (www.nen.nl). Zie ook Wat zegt een ISO 9001 certificaat over kwaliteit?

Het management van een organisatie die het ISO 9001-certificaat wil voeren kan dit o.a. aanvragen bij het Keurmerkinstituut. Bij de gecertificeerde organisaties controleert het Keurmerkinstituut regelmatig of nog aan alle eisen wordt voldaan.

 

Voormalige keurmerken van het Keurmerkinstituut

Goedgekeurd Pgb-bureau

logo pgb In 2010 hebben Per Saldo, vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget en het Keurmerkinstituut het Pgb-keurmerk ontwikkeld. In het eisenpakket staat de budgethouder centraal. Het pgb-bureau handelt vanuit de kernwaarden respect, inzichtelijkheid en vertrouwen. Respect ziet op een respectvolle bejegening van zowel het Pgb-bureau als de budgethouder. Inzichtelijkheid heeft betrekking op de administratie, de manier van werken, de hoogte van de tarieven van de diensten en van de diensten zelf die door het pgb-bureau worden aangeboden. Vertrouwen ziet zowel op het creëren als het versterken ervan. Het heeft tevens betrekking op de wijze waarop het pgb-bureau omgaat met vertrouwelijke informatie en privacy.

Per september 2015 is dit Keurmerk definitief vervangen door de Erkenningsregeling AEP. Het Keurmerkinstituut voert eveneens de toetsingen uit voor deze regeling als onafhankelijke keuringsinstantie.

Goedgekeurd Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

De geschiedenis van het keurmerk Goedgekeurd, Ned. Ver. van Huisvrouwen (NVVH) gaat terug tot 1926. NVvH-keurmerk

Het Goedmerk is geïntroduceerd in 1989, om ook consumentenproducten die buiten het bereik vielen van het NVVH-keurmerk, zoals doe-het-zelf-gereedschap, van een keurmerk te kunnen voorzien. In 1998 is besloten beide keurmerken te laten opgaan in een nieuw, algemeen consumentenkeurmerk (zie boven). Het niveau van de eisen, de testmethoden en de keuringsprocedures bleven bij deze overgang ongewijzigd.

De eigenaar van het NVVH-keurmerk, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (www.nvvh.nl), heeft het keurmerk in licentie gegeven aan het Keurmerkinstituut. Dit betekent dat het Keurmerkinstituut alle activiteiten uitvoert die met de keurmerkverlening verband houden, variërend van het (laten) uitvoeren van de keuringen en controles tot het behandelen van klachten over goedgekeurde producten.

Een speciale uitvoering van het Goedmerk was het Goedmerk i.s.m. Veilig Verkeer Nederland, bedoeld voor producten die een rol spelen bij de veiligheid in het verkeer. Producten die dit keurmerk voerden voldeden aan eisen die waren opgesteld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (www.veiligverkeernederland.nl).

 

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen