Accreditaties, erkenningen, vertegenwoordigingen

 

Accreditaties

Het Keurmerkinstituut is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de certificatie van zowel producten en diensten (Milieukeur: diverse onderwerpen) als managementsystemen (HKZ, NEN-EN 15224). Zie de specificaties C042, resp. C322 op www.rva.nl.

Het Keurmerkinstituut is door de RvA geaccrediteerd voor de volgende HKZ-schema's:

 • bureaus jeugdzorg
 • cliënt-/patiëntveiligheid
 • extramurale fysiotherapie praktijken
 • geestelijke gezondheidszorg
 • gehandicaptenzorg
 • jeugdgezondheidszorg 
 • jeugdzorg
 • justitiële jeugdinrichtingen
 • kinderopvang
 • kleine organisaties
 • medisch specialistische revalidatiezorg
 • MEE-organisaties 
 • thuiszorg, verpleging & verzorging
 • welzijn en maatschappelijke dienstverlening (algemeen maatschappelijk werk / maatschappelijke hulp- en dienstverlening, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, sociaal cultureel werk / welzijn ouderen, peuterspeelzalen).

RvA-accreditatie is ook verworven voor de Europese norm EN 15224 (ISO voor de zorg) en voor het Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Erkenningen

Het Keurmerkinstituut is erkend door het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte typekeuring van speeltoestellen en waterglijbanen (zie www.nvwa.nl).

Het Keurmerkinstituut is aangewezen door het ministerie van Veiligheid en Justitie als certificatie-instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-17348.html. Zie ook de speciale pagina hierover elders op deze site.

Vertegenwoordigingen

Het Keurmerkinstituut neemt actief deel aan diverse normcommissies van het Nederlandse normalisatie-instituut NEN (www.nen.nl) en het Europese normalisatie-instituut CEN (www.cen.eu). Vertegenwoordigers van het Keurmerkinstituut nemen deel aan de volgende commissies en werkgroepen: NEN lid van de normcommissie

 • NEN-commissie 330003 Speeltoestellen
 • NEN-commissie 330040 Zwembaden
 • NEN-commissie 330001 Kinderartikelen 
 • CEN/TC 136/SC1 Playground equipment

Samen met de andere commissieleden draagt het Keurmerkinstituut de kosten van deze commissies en werkgroepen. Ook de tijdbesteding en onkosten van zijn vertegenwoordigers komen voor eigen rekening van het Keurmerkinstituut.

Het Keurmerkinstituut is, samen met de Branchevereniging Spelen, oprichter van de Stichting Veilig Spelen (SVS), die zich ten doel stelt de kwaliteit van inspecties van speeltoestellen te verhogen. Het Keurmerkinstituut is met twee zetels vertegenwoordigd in het SVS-bestuur; de bestuursleden van de twee oprichters ontvangen geen vergoedingen voor hun bestuurswerk.