Erkenning van producten en diensten

Het Keurmerkinstituut verleent erkenningen op basis van eisenpakketten die zijn opgesteld in overleg met de betrokken marktpartijen en onafhankelijke deskundigen. Producten en diensten die voldoen aan de opgestelde eisen komen in aanmerking voor vermelding als erkend product op deze website. Hier kan een certificaat van goedkeuring aan gekoppeld zijn en het recht om een keurmerk te voeren.

Procedure

Het Keurmerkinstituut is eigenaar en beheerder van het keurmerk "Goedgekeurd Keurmerkinstituut" en het beschikt over licenties van het Milieukeur. Om in aanmerking te komen voor een van deze keurmerken moet het product of de dienst aan de van toepassing zijnde keuringseisen voldoen. Als er geen actuele keuringseisen beschikbaar zijn, worden deze eerst ontwikkeld. De gang van zaken bij keuring en certificatie is als volgt.

Aanmelding

Aan het begin van het certificatietraject dient de aanvrager de te keuren objecten duidelijk te beschrijven, zodat tussen partijen duidelijkheid bestaat over het onderwerp van certificatie. Als het gaat om producten kunnen monsters worden opgevraagd. Het Keurmerkinstituut stelt het onderzoekprogramma op waarmee het voldoen aan de keuringseisen wordt getoetst. Het factureert aanvraagkosten en verzoekt de aanvrager een overeenkomst voor het gebruik van keurmerken te tekenen. In deze overeenkomst, en de bijbehorende reglementen ("Goedgekeurd Keurmerkinstituut" en Milieukeur) zijn de wederzijdse rechten en plichten geregeld.

Door het tekenen van de offerte verklaart de aanvrager dat de te beoordelen producten/diensten niet eerder zijn aangeboden bij een andere licentiehouder van het betrokken keurmerk (betr. Milieukeur).

Uitwisseling gegevens

De aanvrager stelt de reeds bij hem beschikbare documenten ter beschikking waaruit blijkt dat aan bepaalde aspecten van het eisenpakket wordt voldaan. Hiervoor komen o.a. in aanmerking keuringsrapporten van externe onderzoekinstellingen en resultaten van interne controles en toetsingen. In het algemeen geldt dat dergelijke documenten niet ouder mogen zijn dan 2 jaar, de deskundigheid en onafhankelijkheid van de opsteller(s) buiten kijf staan en dat ze voldoen aan zekere eisen van duidelijkheid en volledigheid. Alleen bij rapporten die zijn opgesteld onder accreditatie kan het Keurmerkinstituut afzien van aanvullend onderzoek. Voor kindermeubilair is een toelichting beschikbaar op de aan te leveren documentatie.

Uitvoering onderzoek

Het Keurmerkinstituut voert het bij Aanmelding genoemde onderzoekprogramma uit. Naast bestudering van de aangeleverde documentatie, kan dit bestaan uit onderzoek op locatie, het interviewen van betrokkenen, het inzien van registraties en het verifiëren van door de aanvrager verschafte gegevens en het (laten) testen van één of meer monsters. De bevindingen worden weergegeven in een evaluatierapport voorzien van een certificatie-advies. Als blijkt dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan, wordt de aanvrager uitgenodigd aanvullende gegevens aan te leveren, die op vergelijkbare wijze worden beoordeeld. Bij deze aanvullende beoordelingen behoudt de eerdere beoordeling zijn geldigheid voor een duur van 6 maanden.

Keurmerkverlening

Het keurmerk wordt verleend voor een periode gespecificeerd in het eisenpakket (doorgaans 1, 2 of 3 jaar), waarna verlenging mogelijk is na herkeuring. De certificatieperiode wordt gerekend vanaf de datum van het eerste evaluatierapport. Daarnaast kunnen tussentijdse controles worden uitgevoerd. Onverhoopte tekortkomingen moeten binnen 3 maanden na constatering, maar uiterlijk voor de einddatum van het certificaat worden hersteld. De kosten voor de herkeuringen en controles zijn voor rekening van de keurmerkhouder; in het algemeen zijn deze kosten substantieel lager dan de oorspronkelijke keuringskosten. Indien een administratieve verlenging nodig en mogelijk is, worden hiervoor administratiekosten à 1 uur in rekening gebracht. Jaarlijks is een bijdrage verschuldigd voor het recht een keurmerk te voeren.

Eisenpakketten

De eisenpakketten worden in laatste instantie bekrachtigd door de Commissie Certificatiezaken, een breed samengestelde adviescommissie van het Keurmerkinstituut.

De onderstaande lijst behelst alle actuele eisenpakketten van het Keurmerkinstituut en is onderverdeeld op basis van de van toepassing zijnde erkenning. Als de status "Concept" is, kunnen betrokken partijen commentaar indienen. Wanneer gewijzigde eisenpakketten bekrachtigd zijn, geldt een overgangstermijn voor het vervangen eisenpakket.

De documenten zijn opgemaakt in pdf-formaat. Klikken op een van de links hieronder start het openen of downloaden van het bestand naar uw computer.

Keurmerk "Milieukeur"
De eisen voor het Milieukeur worden uitgegeven door SMK (Stichting Milieukeur) en zijn te vinden op www.milieukeur.nl.

EP 144 v3 Kindveilige omheiningen voor openbare ruimtes

Int. EP 144 v3 Interpretatiedocument

EP 149 v4+A1 Kinderbedden en -boxen

Blog Overig

Referenties

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen