Typekeur speeltoestellen onder het WAS

Het Keurmerkinstituut is erkend door het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte certificatie van speeltoestellen en waterglijbanen op basis van het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

 • Fasering van de keuring 
 • Checklist dossier (aan te leveren informatie) 
 • Uitgangspunten voor offertes

Raadpleeg de veel gestelde vragen over speeltuinen, en lees de nieuwsbrief over speeltuinen. 

 

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Pedro Klomp, Van Egdom

 

"De samenwerking met Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag Keurmerkinstituut vragen om onze waterattracties te certificeren."

Odmar van den Berg, Watergames & More

 

Fasering van de keuring

De gang van zaken bij een aanvraag voor typekeuring door het Keurmerkinstituut van één of meerdere speeltoestellen is onderstaand in fasen beschreven.

Specificeren assortiment

De aanvrager levert het Keurmerkinstituut een zo volledig mogelijke beschrijving van de speeltoestellen en/of modulen. De beschrijving bestaat enerzijds uit de voor klanten bestemde informatie (bij serietoestellen), anderzijds uit het technisch constructiedossier (zie ook checklist). Het dossier voor eenmalig te plaatsen speeltoestellen (keuring) is beknopter dan voor serietoestellen (typekeuring).

Uitvoeren globale beoordeling 

Het Keurmerkinstituut voert een beoordeling van het ontwerp en het technische constructiedossiers uit, enerzijds op volledigheid en duidelijkheid, anderzijds op het (op zicht) voldoen aan de keuringseisen. Zo nodig levert de aanvrager aanvullende informatie. De indiener ontvangt een rapport van de bevindingen.

Uitvoeren keuring 

Het Keurmerkinstituut stelt het keuringsprogramma op dat de toestellen/modulen moeten ondergaan en stelt de keuringscriteria (bijvoorbeeld de Europese normen EN 1176) vast. Het toestel of de toestellen worden op de uiteindelijke locatie of in de werkplaats aan een zichtbeoordeling onderworpen. Het Keurmerkinstituut bericht de aanvrager over haar conclusies. Als een toestel/moduul niet aan de keuringseisen voldoet, krijgt de aanvrager gelegenheid de vereiste verbeteringen aan te brengen. Hierna wordt de hier beschreven procedure opnieuw doorlopen, zij het dat alleen de wijzigingen en hun mogelijke consequenties worden beoordeeld. Deze wijzigingen worden, afhankelijk van de aard, middels foto’s of op locatie beoordeeld. Na goedkeuring van het dossier en het toestel (of de serie) ontvangt de aanvrager een certificaat van goedkeuring en wordt het toestel, zoals verplicht volgens het WAS, aangemeld bij de NVWA.

Slotopmerking

Als modulen voor keuring worden aangeboden, worden deze getest in de meest ongunstige combinatie waarin ze kunnen worden toegepast. Het kan noodzakelijk blijken dat het Keurmerkinstituut elke (nieuwe) combinatie van modulen afzonderlijk beoordeelt. Doorgaans zal dit via een eenvoudige procedure kunnen worden afgehandeld; in enkele gevallen kan een aanvullende keuring noodzakelijk zijn.

 

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

Bas Slijkhuis, IJreka

 

Waarop moet je letten bij de aanschaf van een speeltoestel?

Vraag eerst of het toestel een certificaat van goedkeuring heeft dat is afgegeven door een aangewezen keuringsinstantie (raadpleeg de lijst op www.vwa.nl). Let er op dat het certificaat bij het toestel hoort: de toestelnaam en het serienummer moeten overeenkomen. Als van een toestel varianten bestaan, moet de variant ook op het certificaat staan. Als u een toren met glijbaan koopt die er oorspronkelijk niet aan zat, dan moet u een certificaat van goedkeuring vragen van de toren mét glijbaan. Ook mag u geen certificaten combineren: als u twee gecertificeerde toestellen wilt combineren dan moet de leverancier een certificaat van deze combinatie kunnen overleggen. Let er op dat toestellen die een eenmalig certificaat hebben dus niet in serie geplaatst mogen worden.

Een certificaat van goedkeuring heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Binnentoestellen zijn in alle soorten en maten te verkrijgen. Ze bestaan vaak uit stalen frames omkleed met een zachte laag kunststof. Deze toestellen zijn in modules te koop. Denk eraan dat de combinatie die u wilt kopen is gecertificeerd. Als u bijvoorbeeld besluit in een standaardtoestel een module weg te laten, toe te voegen of gespiegeld in het totale toestel te zetten, dan moet de leverancier het geheel (opnieuw) laten keuren. Bij dit type speeltoestellen is het van groot belang dat u kunt aantonen dat het certificaat van goedkeuring daadwerkelijk hoort bij het toestel dat u heeft laten plaatsen.

Checklist dossier

Voor het goed kunnen uitvoeren van de globale beoordeling dient de aanvrager de volgende informatie aan het Keurmerkinstituut te doen toekomen (dit zijn tevens de minimale gegevens die in het kader van het WAS aanwezig moeten zijn in het technisch constructiedossier):

 1. Overzichtstekening van type toestel/moduleschaal 1:10 of 1: 20 (afhankelijk van grootte toestel, belangrijk is dat het goed lees- en herkenbaar is).
 2. Tekeningen van onderdelen en specificaties die voor de veiligheid van belang zijn op schaal 1:10 of 1:20.
 3. Beschikbare berekeningen, technische verslagen, testresultaten en (materiaal) certificaten.
 4. Een lijst met gevaren die aan de toepassing van het speeltoestel verbonden zijn.
 5. Een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het speeltoestel  verbonden gevaren (hekken e.d.).
 6. Een lijst met toegepaste normen en voorschriften (bijvoorbeeld het handboek) en eventueel overige specificaties.
 7. Een gebruiksaanwijzing (montagevoorschriften/installatievoorschriften/inspectie en onderhoudsvoorschriften en een logboek). Informatie die bestemd is voor klanten (folders, catalogus e.d.). Specificatie van aanbevolen bodemmaterialen in relatie tot valhoogte (aard en afmetingen).
 8. Informatie over het systeem voor bewaking van de productiekwaliteit, dat ervoor moet zorgen dat in serie geproduceerde toestellen in overeenstemming zijn met het te keuren monster.

Betreft het een eenmalig te produceren en plaatsen speeltoestel dan hoeft onderdeel 8 niet ingediend te worden. De keurder kan na ontvangst van het ontwerp besluiten dat ook andere onderdelen uit het technische constructiedossier onnodig zijn.

 

Wij hebben Keurmerk leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies en waar we bij onduidelijkheden ten aanzien van onze certificeringen altijd terecht kunnen.

EIBE Benelux B.V.

 

Uitgangspunten voor offertes

Het Keurmerkinstituut brengt offertes uit voor typekeuring van speeltoestellen en waterglijbanen onder de onderstaande aannames en voorwaarden.

Er wordt een technisch constructiedossier aangeleverd voor ieder toestel dat ter keuring wordt aangeboden. De keuringskosten zijn erop gebaseerd dat de dossiers volledig zijn en dat de keuring van de toestellen zelf efficiënt kan gebeuren. Indien aanvulling van de dossiers nodig is kan dit leiden tot opschorting van de keuringsprocedure totdat de gegevens volledig zijn. Indien uitvoerige herbeoordeling van dossiers nodig is, omdat in eerste instantie niet aan de eisen is voldaan, zal het Keurmerkinstituut dit melden bij de aanvrager; de extra tijd zal mogelijk in rekening worden gebracht.

Waar mogelijk worden toestellen binnen een toestelfamilie beschouwd als varianten van één toestel. De meest complexe toestellen worden dan volledig gekeurd; voor de varianten geldt:

 • varianten met andere samenbouw van onderdelen die ook in de complexe toestellen zitten worden als modificaties gekeurd en krijgen een eigen certificaat;
 • kleine varianten (bijvoorbeeld zitbankje meer of minder in speelhuisje) worden niet apart gekeurd, maar vermeld op het certificaat van het meest verwante toestel.

Bij complexe toestellen die grotendeels bestaan uit kleinere al gekeurde modulen, zullen alleen de toegevoegde elementen, hun onderlinge plaats en de totale belasting bekeken hoeven te worden.

Bij grote eenmalige projecten kan als eerste stap een keuring van de tekeningen plaatsvinden, zodat een vermoeden van veiligheid bestaat op het moment dat de bouw begint.

 

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

Damiaan Winkelman, SkateOn