Certificering jeugdbescherming en jeugdreclassering

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-GGz en jeugd-LVB. De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr). De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatieschema, zie de ministeriële regeling in de Staatscourant.

Deze ministeriële regeling bevat de op 17 januari 2017 gepubliceerde versie 2.0 van het jb/jr-certificatieschema. In eerste instantie moesten de gecertificeerde instellingen hier uiterlijk 1 juli 2017 aan voldoen, maar deze datum is later verschoven naar 1 januari 2018. Op de website van de schemabeheerder CCV staat een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (1.0) van het schema.

Beoordelingstraject, wettelijk kader, accreditatie

Met het Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet heeft de rijksoverheid het Keurmerkinstituut aangewezen als certificerende instelling die als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) het certificatietraject uitvoert, en – als de uitvoerende organisatie aan de criteria voldoet – het certificaat verleent, en toetst of de uitvoerende organisatie blijvend voldoet. In afwachting van het van kracht worden van het Besluit Jeugdwet (21 november 2014) heeft het Keurmerkinstituut uitvoerders beoordeeld op basis van het Normenkader, en hen meegedeeld in welke mate zij aan de certificatiecriteria voldoen.

Na de publicatie van het Besluit Jeugdwet zijn certificaten verstrekt aan de uitvoerders van jeugdbescherming en jeugdreclassering die aan de certificatiecriteria voldoen. De resultaten van een eventueel eerder uitgevoerde beoordeling zijn daarbij in de besluitvorming betrokken.

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Keurmerkinstituut hebben in oktober 2014 een afstemmingsprotocol ondertekend met gezamenlijke afspraken over het toezicht op organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Vanaf 2015 wisselen partijen informatie uit, en stemmen ze waar mogelijk hun activiteiten op elkaar af. Het doel is om het toezicht op de jeugdbescherming en jeugdreclassering efficiënt te doen verlopen, en de uitvoerende organisaties niet onnodig te belasten met audits en inspecties.

De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerkinstituut begin juli 2015 geaccrediteerd voor jb/jr-certificatie.

Begin juli 2017 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering (Besluit 1202786) uitgevaardigd. Hierin is de mogelijkheid gecreëerd om een tijdelijk certificaat te verstrekken aan een gecertificeerde instelling waarvan het certificaat niet wordt verlengd, of die door een andere oorzaak (schorsing, intrekking, e.d.) het certificaat verliest. Met een tijdelijk certificaat kan worden voorkomen dat de instelling haar activiteiten abrupt moet beëindigen, en de aan haar toevertrouwde jeugdigen van de ene dag op de andere moet overdragen aan een andere gecertificeerde instelling. Een tijdelijk certificaat kan alleen worden verleend als het primaire proces van de instelling nog aan zekere basiseisen voldoet. Als het ernaar uitziet dat de instelling binnen enkele maanden weer aan de certificatie-eisen kan voldoen, wordt een overbruggingscertificaat verleend. Als de vooruitzichten op herstel onvoldoende zijn wordt een beëindigingscertificaat verleend, en moeten de betrokken jeugdigen op beheerste wijze worden overgedragen aan een andere gecertificeerde instelling.

Aanvraag, offerte

Organisaties kunnen de beoordeling voor jeugdbescherming en/of jeugdreclassering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen dat hieronder is te downloaden, en dit met alle gevraagde bijlagen op te sturen naar het Keurmerkinstituut. Het Keurmerkinstituut reageert hierop met een ontvangstbevestiging en een offerte. Voor of na het uitbrengen van de offerte kan de projectleider van het Keurmerkinstituut langs komen (op aanvraag) voor een toelichting op de gang van zaken en/of de offerte; hier zijn kosten aan verbonden.

Proefaudit (optioneel)

Het is mogelijk voorafgaand aan, en losstaand van de formele beoordeling een proefaudit te laten uitvoeren. Bij een proefaudit bepaalt de opdrachtgever welke onderdelen aan de certificatienorm worden getoetst, bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek, of de implementatie van een bepaalde werkwijze, of de gang van zaken binnen een bepaalde sector of dienst. De proefaudit leidt tot een overzicht van afwijkingen van de certificatiecriteria die nog moeten worden aangepakt.

Informatiebeveiliging in de jeugdzorg (optioneel)

Het Keurmerkinstituut kan aanbieders van jeugdzorg (niet alleen jb/jr) toetsen op het voldoen aan de norm Informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510). Ook wijkteams en gemeenten kunnen hun informatiebeveiliging laten beoordelen, niet alleen op NEN 7510, maar ook op basis van het stappenplan in de privacy impact assessment voor gemeenten die is opgesteld door de rijksoverheid. Meer informatie vindt u elders op deze site.

Statusoverzicht

Het totale beoordelings/certificatieproces verloopt volgens een aantal stadia. In het statusoverzicht staat per organisatie in welk stadium het proces is. Wijzigingen in de status worden wekelijks verwerkt.

Organisatie Dienst(en)*   Status (zie toelichting) Schema-versie 
Stichting Jeugdbescherming Gelderland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Jeugdbescherming Regio Amsterdam JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Overijssel JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland en Stichting Jeugdbescherming West Haaglanden JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers JB, JR Certificaat toegekend 2.0
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming West Zeeland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Brabant JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Nidos JB Certificaat toegekend 2.0
       

* JB = Jeugdbescherming, JR = Jeugdreclassering

**  De Jeugdwet biedt de mogelijkheid om een voorlopig certificaat te verlenen aan nieuwe uitvoerders van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr). Het voorlopige certificaat heeft een verkorte looptijd (2 i.p.v. 3 jaar) en de certificatie-instelling voert na 6 (i.p.v. 12) maanden de eerste controle-audit uit. Houders van een voorlopig certificaat hebben dezelfde rechten en plichten als houders van een regulier certificaat.

Naast het reguliere en het voorlopige certificaat kan een tijdelijk certificaat worden verleend. Dit is bedoeld voor gecertificeerde instellingen die niet meer voldoen aan de criteria voor het reguliere certificaat, maar waarvan het primaire proces nog wel aan zekere basiseisen voldoet. Als het ernaar uitziet dat de instelling binnen enkele maanden weer aan de certificatie-eisen kan voldoen, wordt een overbruggingscertificaat verleend. Als de vooruitzichten op herstel onvoldoende zijn wordt een beëindigingscertificaat verleend.​

Belanghebbenden kunnen voor een gecertificeerde organisatie via post@keurmerk.nl een overzicht opvragen van de vestigingen die onder het certificaat vallen.

Toelichting statusoverzicht

In het statusoverzicht worden de volgende stadia vermeld:

  • Aanvraag bevestigd
  • Opdracht ontvangen
  • Beoordeling gepland
  • Beoordeling uitgevoerd
  • Certificaat toegekend

Het proces start met een aanvraag van een organisatie. Wanneer de informatie voor de aanvraag compleet is, krijgt de organisatie een bevestiging en wordt zij opgenomen in het overzicht met de vermelding: "aanvraag bevestigd". Binnen 2 weken ontvangt de organisatie een offerte voor de uitvoering van de beoordeling. Als de organisatie akkoord is met de offerte stuurt zij deze ondertekend terug (de status wijzigt in "opdracht ontvangen"). In overleg worden de data gepland waarop de beoordeling wordt uitgevoerd. Zodra volgens planning de eerste auditdag binnen een maand wordt uitgevoerd, wordt de status aangepast in "beoordeling gepland". De beoordeling wordt volgens afspraken uitgevoerd. Zodra de totale beoordeling is afgerond wijzigt de status in "beoordeling uitgevoerd". In de periode daarna voert de organisatie de eventueel noodzakelijke verbeteringen door. Na beoordeling van de verbeteringen beslist het Keurmerkinstituut of de aanvrager voldoet aan de certificatiecriteria; is dat het geval dan wordt de status "certificaat toegekend".

Het gehele beoordelingsproces dient binnen 6 maanden te zijn afgerond. Als dit niet lukt moet de organisatie de beoordeling opnieuw aanvragen (eventuele vertraging door toedoen van Keurmerkinstituut wordt niet meegerekend in de 6-maands-limiet).

Klachten, bezwaar en beroep

Elders op deze site worden de mogelijkheden voor het indienen van klachten, bezwaren en beroepen beschreven. Vanaf het begin van de jb/jr-certificatie-activiteiten tot en met 2021 is twee maal bezwaar en geen beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht aanhangig gemaakt.

Bestanden

De volgende bestanden zijn van toepassing op het certificatieproces:

Het normenkader is onderdeel van het certificatieschema. Zie de eerste alinea voor de verschillen tussen de versies 1.0 en 2.0 van het certificatieschema en de overgangstermijn.

Blog Zorg en Welzijn

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen