Keurmerken in de zorgsector

De zorgsector kent o.a. de volgende keurmerken, certificaten, registraties en erkenningsregelingen.

Zie ook de uitgave 'Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg' (2014) op de website van Nictiz.

Attentie: In de zorgsector wordt soms de term accreditatie gebruikt waar in andere sectoren gesproken wordt van certificatie. De Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) legt in zijn jaarverslag over 2005 uit wat de overeenkomsten en verschillen tussen certificatie en accreditatie zijn. Het komt erop neer dat certificatie-instellingen verklaringen afgeven voor het voldoen aan zekere normen, terwijl een accreditatie-instelling de certificeerders beoordeelt op onpartijdigheid en competentie. Lees ook het antwoord op de volgende vragen:

Raadpleeg de catalogus van keurmerken en erkenningen, en het overzicht van diensten (incl. opleidingen) voor zorg en welzijn.

Certificatie van managementsystemen

Voor managementsystemen in de zorg bestaan de volgende certificaten.

Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie (keurmerkfysiotherapie.nl) wil fysiotherapeuten inzicht geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

HKZ-certificaat, EN 15224-certificaat, ISO 9001-certificaat

NEN-HKZ stelt kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de sectoren zorg en welzijn (incl. jeugdzorg en kinderopvang). Deze worden in de vorm van certificatieschema's beschikbaar gesteld aan het werkveld. De Europese norm EN 15224, ook bekend als 'ISO 9001 voor de zorg', bestrijkt hetzelfde gebied als HKZ, maar zonder het te segmenteren. Zowel EN 15224 als de certificatieschema's van HKZ zijn afgeleid van ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een organisatie met een certificaat op basis van een HKZ-schema is daardoor ook gecertificeerd volgens ISO 9001.

Certificatieinstellingen die een licentie-overeenkomst hebben met NEN-HKZ mogen, na onderzoek van de aanvrager, het HKZ-certificaat en het EN 15224-certificaat verlenen. Ook het Keurmerkinstituut is gerechtigd beide keurmerken toe te kennen. Meer informatie: zie www.hkz.nl en www.nen.nl; hier vindt u ook de gecertificeerde organisaties.

Gouden, zilveren, bronzen keurmerk in de zorg

De Stichting Perspekt verleent het gouden, zilveren en bronzen keurmerk in de zorg aan instellingen voor verpleging en verzorging. Deze keurmerken zijn vanaf 1 juni 2015 vervangen door het Prezo keurmerk.

Stichting Perspekt voert de beoordelingen in eigen beheer uit. Meer informatie: zie perspekt.nu; hier vindt u ook de gecertificeerde organisaties.

NIAZ-accreditatie

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) verleent accreditaties aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Voor accreditatie kan in dit verband beter certificatie worden gelezen. NIAZ heeft twee sets beoordelingscriteria: de Nederlandse Kwaliteitsnorm Zorginstelling en het Internationaal accreditatieprogramma NIAZ Qmentum.

Het NIAZ voert de toetsingen in eigen beheer uit. Meer informatie: zie www.niaz.nl; hier vindt u ook de gecertificeerde organisaties.

NHG-accreditatie

NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA b.v.) is een onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op het gebied van praktijkvoering, medisch handelen en patiëntenoordeel. Het keurmerk zorgt voor transparantie en laat zien dat de praktijk gericht werkt aan kwaliteitsverbetering naast de landelijk vastgestelde normen. Voor meer informatie: zie www.praktijkaccreditering.nl.

NPTN-certificaat

De Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg Palliactief verleent certificaten aan instellingen voor palliatieve zorg met een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van een door Palliactief erkende norm. De toetsingen worden uitgevoerd door Stichting Perspekt (perspekt.nu).

ZKN-keurmerk

De branche-organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) verleent certificaten aan particuliere klinieken, zie www.zkn.nl.

Zorg voor Borstvoeding

Verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties en instellingen voor jeugdgezondheidszorg kunnen hun borstvoedingsbeleid laten toetsen door de stichting Zorg voor Borstvoeding (www.zorgvoorborstvoeding.nl). De toetsing gaat om het geheel van beleid, deskundigheidsbevordering en vaardigheden. Niet alleen de procedures worden beoordeeld, maar ook de praktijk zoals zorgverleners en cliënten deze ervaren. Bij voldoende resultaat wordt het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding uitgereikt. In principe vindt elke drie jaar een hertoetsing plaats.

Certificatie / registratie van personen

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. Naast het wettelijk geregelde BIG-register zijn er ook vrijwillige kwaliteitsregisters en persoonscertificaten voor professionals in de zorg.

BIG-register

Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen, zie www.bigregister.nl. Bevoegdheidsbeperkingen leiden tot een aantekening bij de inschrijving of tot doorhaling van de inschrijving. Voor iedereen is zo herkenbaar of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om het beroep uit te oefenen.

Kwaliteitsregisters

Voor diverse beroepen in de zorg bestaan vrijwillige kwaliteitsregisters, veelal als aanvulling op het BIG-register (zie boven). Hierin wordt bijgehouden welke beroepsbeoefenaren voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, waar onder bijscholing. Zie o.a. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl, www.fysiotherapie.nl www.kwaliteitsregistertandartsen.nl, www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl, www.kwaliteitsregistervenv.nl, www.audicienregister.nl, www.nvvpo.nl (praktijkondersteuners), www.ooglaseradvies.org en www.nbvk.nl (kraamverzorgenden).

NedCert

Het NedCert-keurmerk is beschikbaar voor bedrijfshulpverleners, preventiemedewerkers, artsen en verpleegkundigen. Het wordt uitgegeven door NedCert, zie www.nedcert.nl.

Overig

Zie de website van de SVGB (www.svgb.nl) voor kwalificaties voor specialistische beroepen, o.a. gezondheidstechniek. 

Keurmerken voor diensten

Voor diensten die in de zorg worden geleverd bestaan de volgende keurmerken.

Aanbieders van medicijnen

Websites die medicijnen via internet te koop aanbieden, moeten sinds 1 juli 2015 aangemeld zijn en vermeld staan op het overzicht van online aanbieders medicijnen op www.aanbiedersmedicijnen.nl. Verder moeten ze beschikken over een Europees logo op hun website. De nieuwe wet- en regelgeving heeft gevolgen voor alle apothekers, apotheekhoudende huisartsen, drogisten en andere winkels in Nederland die via een website medicijnen verkopen.

Fixatievrije zorginstelling

Het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling wordt verleend aan zorginstellingen die bij mensen met dementie of een delier geen fixatie toepassen (www.innovatiekringdementie.nl).

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Begin 2014 heeft de branche-organisatie Firevaned het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl) in het leven geroepen. Het is de opvolger van het Revakeur van de Stichting ERB, dat tot 2015 werd verleend aan revalidatietechnische bedrijven, die o.a. hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen leveren. Voor beide keurmerken worden /werden keuringen o.a. uitgevoerd door het Keurmerkinstituut, zie ook het overzicht van uitgegeven certificaten in de hulpmiddelensector.

Onlinehulpstempel

Het Onlinehulpstempel beoordeelt of het online hulpaanbod voor psychische klachten voldoet aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Daarnaast biedt het gebruikers de mogelijkheid om hun mening te geven over het beoordeelde aanbod (www.onlinehulpstempel.nl).

Pgb-keurmerk

Het keurmerk 'Goedgekeurd pgb-bureau' wordt verleend aan bureaus die houders van een persoonsgebonden budget (pgb) ondersteunen d.m.v. advies, bemiddeling of administratie. Het keurmerk is met financiële steun van het ministerie van VWS ontwikkeld door de Vereniging Per Saldo (www.pgb.nl) en het Keurmerkinstituut, en wordt uitgegeven door het Keurmerkinstituut.

Prezo (Prestatiemodel Zorg)

Het kwaliteitssysteem Prezo heeft de normen voor Verantwoorde zorg als uitgangspunt. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting Perspekt (perspekt.nu).

SEMH

De Stichting Erkenningsregeling voor Leveranciers van Medische hulpmiddelen (SEMH) verleent erkenningen aan leveranciers van orthopedisch schoeisel, haarwerken, protheses, en andere medische hulpmiddelen. Zie www.semh.info.

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen komen in aanmerking voor het Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen.

Smileys voor kindvriendelijkheid

De vereniging Kind en Ziekenhuis (www.kindenziekenhuis.nl) kent Smiley's toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. Daarbij worden drie zorgsituaties in ogenschouw genomen: de zorg op de kinderafdeling, de zorg in dagbehandeling en de zorg op de kraamafdeling.

Overig

Zie de catalogus van keurmerken en erkenningsregelingen elders op deze site, o.a. voor erkenningsregelingen voor audiciens en opticiens.

Keurmerken voor producten

Voor producten en accommodaties die in/voor de zorg worden gebruikt bestaan de volgende keurmerken.

GQ-keurmerk

Het GQ-keurmerk was beschikbaar voor hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen, looprekken, rollators, en sociale alarmeringsapparatuur. Het GQ-keurmerk werd uitgegeven door Vilans (www.vilans.nl); het is opgeheven in 2008.

CE-merk

Het CE-merk - dat strict genomen geen keurmerk is - is te vinden op alle producten die vallen onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen, zie ook EU-landen: CE-markering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees ook Wat is de betekenis van de CE-markering?

Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (www.keurmerktoegankelijkheid.nl) biedt bedrijven, instellingen en gemeenten die voorlopig nog niet volledig aan de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS) kunnen voldoen, een keurmerk waaruit blijkt dat ze inmiddels wel in belangrijke mate toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.

Overig 

Zie de catalogus van keurmerken en erkenningsregelingen elders op deze site, o.a. voor buitenlandse keurmerken, zoals TUV en GS.

Blog Zorg en Welzijn

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen