Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Al meer dan 10 jaar heeft Keurmerkinstituut een eigen MVO beleid waarmee wij een bijdrage willen leveren aan het klimaat, de natuur en de omgeving, voor nu en ook in de toekomst. Onderstaand een nadere toelichting op wat het MVO beleid inhoudt.

Keurmerkinstituut heeft begin 2011 voor het eerst geïnventariseerd waar de organisatie staat ten opzichte van de kernthema's in ISO 26000 (hoofdstuk 6), de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op basis hiervan is toen besloten extra aandacht te geven aan 4 speerpunten:

  • de CO2-belasting door dienstreizen,
  • de milieubelasting van de kantooractiviteiten en
  • de bijdragen aan onze maatschappelijke omgeving.
  • Later is hieraan toegevoegd het vragen van onze belangrijkste leveranciers naar hun MVO-beleid en het waar nodig aanpassen van ons inkoopbeleid.

CO2 belasting

  • Certificering Trees for All. Als CO2 compensatie voor gereden zakelijke kilometers subsidieert Keurmerkinstituut het planten van bomen en bossen in Nederland en het buitenland door de Stichting Trees For All.

Bekijk  Certificaat Trees for All 2023.pdf

  • Vanaf medio 2022 zijn nieuwe bedrijfsauto’s, mits de werkzaamheden van de berijder dat toelaten, in principe elektrisch aangedreven. Hiermee verminderen wij naast de CO2 emissie ook de uitstoot van andere gassen en fijnstof aanzienlijk.

Milieubelasting van de kantooractiviteiten

  • Jaarlijks wordt de Rapportage Milieubarometer opgesteld, onder anderen om inzicht te krijgen van de CO2 footprint. Tussen 2015 en 2019 was er jaarlijks sprake van een afname van de CO2-footprint van Keurmerkinstituut. In 2020 was er als gevolg van de corona-crisis een zeer sterke dip (meer dan halvering t.o.v. 2019). In 2021 naam de CO2-footprint weer toe naar omstreeks tweederde van 2019.

  • Lege printercartridges en papierafval worden gescheiden verzameld en voor recycling doeleinden apart opgehaald.

  • Voor wat betreft een meer duurzame invulling van de kantoorfaciliteiten zoals inkoop van energie en dergelijken, zijn de mogelijkheden helaas beperkt. Maatregelen op dat gebied kunnen alleen worden genomen in overeenstemming met de andere huurders en de eigenaar van het gebouw. Getracht is een aanzet te geven om als gezamenlijke huurders meer aandacht aan duurzaamheid te besteden. Daar bleek onder de overige huurders helaas geen animo voor. Wij blijven dit natuurlijk wel op de agenda van het huurdersoverleg zetten.

  • Vanuit de verhuurder is wel de aanleg van aansluitpunten voor het opladen van elektrische auto’s gefaciliteerd. 

Bijdragen aan onze maatschappelijke omgeving

Keurmerkinstituut is sponsor van Stichting Happy Days in Zoetermeer. Stichting Happy Days trekt er elk voorjaar met Zoetermeerse kinderen op uit om hen een onbezorgde week te bezorgen. Deze kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar hebben met elkaar gemeen dat ze een moeilijke tijd doormaken of hebben doorgemaakt. Jaarlijks organiseert Happy Days daarom dit voorjaarskamp voor kinderen die het verdienen om er tussenuit te gaan. Keurmerkinstituut beoordeelt de locatie waar ze heen gaan op veiligheid voor de kinderen. Daarnaast leveren wij een financiële bijdrage aan de onkosten die worden gemaakt.

Het MVO-beleid van onze belangrijkste leveranciers

Een aantal jaren terug zijn onze belangrijkste leveranciers benaderd en is geïnventariseerd wat hun MVO-beleid is en hoe ze daar invulling aan geven. Op basis van die inventarisatie is toen geconcludeerd dat dat beleid aansluit bij de MVO-visie van Keurmerkinstituut. In 2024 zal wederom een dergelijke analyse worden uitgevoerd.

 

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen