Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die op basis van een gerechtelijke uitspraak en in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het normenkader. De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het certificatieschema. Het normenkader is onderdeel van het certificatieschema en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het normenkader en certificatieschema.

Accreditatie

Met het Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet heeft de rijksoverheid Keurmerkinstituut opnieuw aangewezen als certificerende instelling die als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) het certificatietraject uitvoert, en – als de uitvoerende organisatie aan de criteria voldoet – het certificaat verleent en toetst of de uitvoerende organisatie blijvend voldoet. De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerkinstituut geaccrediteerd voor jb/jr-certificatie.

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en Keurmerkinstituut hebben een afstemmingsprotocol ondertekend met gezamenlijke afspraken over het toezicht op organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Het doel is om het toezicht op de jeugdbescherming en jeugdreclassering efficiënt te doen verlopen en de uitvoerende organisaties niet onnodig te belasten met audits en inspecties.

Statusoverzicht

Het certificatieproces verloopt volgens een aantal stadia. In het statusoverzicht staat per organisatie wat de certificatiestatus is.

Organisatie Dienst(en)*   Status (zie toelichting) Schema-versie 
Stichting Jeugdbescherming Gelderland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Jeugdbescherming Regio Amsterdam JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Overijssel JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland, Stichting Jeugdbescherming West Haaglanden en Stichting Jeugdbescherming West Zeeland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers JB, JR Certificaat toegekend 2.0
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Brabant JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland JB, JR Certificaat toegekend 2.0
Stichting Nidos JB Certificaat toegekend 2.0
       

* JB = Jeugdbescherming, JR = Jeugdreclassering

Klachten, bezwaren en beroepen worden behandeld in overeenstemming met hetgeen in de Algemene Wet Bestuursrecht is vastgesteld.

Offerte aanvragen

Organisaties kunnen de beoordeling voor jeugdbescherming en/of jeugdreclassering aanvragen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en dit met alle gevraagde bijlagen op te sturen naar Keurmerkinstituut.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen