Geschiedenis

Het huidige Keurmerkinstituut is in 1998 ontstaan uit een fusie van een drietal stichtingen te weten de Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten, de Stichting Kwaliteit Kinderopvang en de Stichting Speelkeur.

Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten

De geschiedenis van de Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten en daarmee ook van het Keurmerkinstituut, gaat terug tot 1926, toen de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen een instituut oprichtte om producten te keuren en propaganda te maken voor "praktisch en degelijk materiaal, wat, dankzij deze keuring en aanbeveling, gereeden aftrek" zou vinden. De naam van het instituut was Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijken Arbeid, kortweg IVHA. Tegelijk met de oprichting ervan werd het NVVH-keurmerk ‘Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’ ingevoerd. Na verzelfstandiging van de IVHA in de vorm van de Stichting Instituut voor Huishoudtechnisch Advies werd zij de beheerder van het keurmerk waarbij de NVVH eigenaar bleef. Uiteindelijk is deze stichting opgegaan in de Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten.

Stichting Kwaliteit Kinderopvang

De Stichting Kwaliteit Kinderopvang (SKK) is in 1990 opgericht in de verwachting dat de sterke groei van de kinderopvang in die jaren zou leiden tot toenemende aandacht voor kwaliteit en de onafhankelijke bevestiging daarvan. Een echte doorbraak hierin zou echter uitblijven tot het einde van de jaren negentig, waardoor de activiteiten beperkt bleven tot de certificering van een beperkt aantal instellingen voor kinderopvang.

Stichting Speelkeur

De Stichting Speelkeur is in 1995 opgericht door de Stichting Consument en Veiligheid en de Landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie NUSO. Een belangrijke aanleiding was de toegenomen aandacht voor veiligheid in speeltuinen, onder andere gestimuleerd door naderende wetgeving. Speelkeur begon met het aanbieden van veiligheidsinspecties van bestaande speeltuinen. Veel beheerders, waarvan zo’n 80% gemeenten, waren onzeker over de staat van hun speelgelegenheden, en wilden hierover een oordeel van een onafhankelijke deskundige.

Het aanbod werd al snel uitgebreid met cursussen, zowel voor het management als het onderhoudspersoneel en met de analyse van het speelruimtebeleid van gemeenten. Begin 1997 werd het Attractieveiligheidsbesluit van kracht. Niet alleen moesten vanaf dat moment alle speelgelegenheden aan zekere veiligheidseisen voldoen, ook moesten nieuwe speeltoestellen een wettelijk verplichte typekeuring ondergaan, alvorens zij in de handel mochten worden gebracht. Speelkeur behoorde begin 1997 tot de eerste groep van vijf organisaties die door de overheid werden aangewezen om dergelijke typekeuringen te mogen verrichten.

Keurmerkinstituut

Sinds 1998 heeft het Keurmerkinstituut de activiteiten op het gebied van product keuringen, keurmerken en keuring en inspecties van speeltoestellen verder uitgebreid. Tevens is het Keurmerkinstituut actief geworden in de kwaliteit-certificering van aanbieders in zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdbescherming & jeugdreclassering.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen