Certificatie Spelen

Certificatie speeltoestellen: Keurmerkinstituut erkend door het ministerie van VWS

Organisaties die in Nederland speeltoestellen produceren, importeren of in gebruik laten nemen zijn verplicht deze toestellen te laten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

U kunt als beheerder, fabrikant of importeur aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen als het speeltoestel niet voldoet aan deze wettelijke bepalingen.

Keuring (certificatie) van speeltoestellen is in Nederland bij wet verplicht en moet worden uitgevoerd door een daartoe aangewezen instantie. Het Keurmerkinstituut is door het ministerie van VWS erkend voor het uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen van speeltoestellen en waterglijbanen.

Type- of stuks keuringen

Het Keurmerkinstituut richt zich op de certificatie van:

 • Serie geproduceerde speeltoestellen en waterglijbanen;
 • De zogenaamde eenmalige ‘non standards’;
 • Natuurlijke speeltoestellen.

De ‘non-standards’ bestaan vaak uit creatieve ontwerpen en unieke constructies die vaak moeilijk te beoordelen zijn op basis van de Europese norm. De jarenlange ervaring van het Keurmerkinstituut maakt dat wij in staat zijn de veiligheid van deze speeltoestellen rechtstreeks te toetsen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Dit betekent voor u dat u door deze snelle beoordeling direct duidelijkheid heeft of een toestel wel of niet voldoet. In een eenduidige rapportage wordt uitgelegd op welke punten het toestel eventueel niet voldoet.

Onze ervaren inspecteurs zijn volledig en actueel op de hoogte van de wetgeving en Europese normen. Blijkt een toestel niet aan de normen te voldoen dan kan het Keurmerkinstituut aan de hand van een risicoanalyse nogmaals beoordelen of certificatie mogelijk is. Onze dienstverlening reikt verder dan alleen de keuring. Onze inspecteurs voeren ook de dossierbeoordelingen uit en adviseren bijvoorbeeld over de bewaking van de productiekwaliteit bij serieproductie.

Speeltoestellen voorzien van een buitenlands keuringsrapport kunnen door het Keurmerkinstituut worden beoordeeld op hun waarde voor de Nederlandse situatie. Wij beoordelen welke extra keuringshandelingen verricht moeten worden om de toestellen te laten voldoen aan het WAS.

Onze manier van werken en wat dat betekent voor u

Decennia lang ervaart het Keurmerkinstituut dat bij certificatie het alleen letterlijk volgen van de  wettelijke normen regelmatig op gespannen voet staat met de dagelijkse praktijk van producenten en importeurs. Het is de ervaring en de kracht van het Keurmerkinstituut dat zij die twee werelden bij elkaar brengt. Bijvoorbeeld door de normen te interpreteren aan de hand van gedegen risicoanalyses en gebruikersonderzoeken. Dit betekent voor u dat er niet star volgens de normen wordt beoordeeld. Het Keurmerkinstituut beoordeelt de veiligheid van toestellen zonder de gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen. Afwijken van normen mag als onderbouwd en aangetoond is dat het de veiligheid niet in de weg staat. Opdrachtgevers ervaren het keurmerkinstituut niet als strenge keurder maar als partner bij de ontwikkeling van toestellen. Kwalitatieve certificering betekent voor het Keurmerkinstituut: Interpreteren, inleven, inschatten en een standpunt durven innemen. Met natuurlijk veilig speelgenot centraal.

Om deze rol naar u te kunnen vervullen vinden wij het van grote betekenis dat wij u als opdrachtgever door en door kennen. Daarom hechten wij veel waarde en investeren we veel in de kwaliteit van onze relatie. Korte lijnen, direct contact met een vaste keuringsinspecteur, een snelle en flexibele werkhouding en volledige transparantie typeren daarbij ons karakter en cultuur.   

We nodigen u uit om onze dienstverlening en onze prijs-kwaliteit verhouding te ervaren. Wij stellen daarbij alles in het werk u maximaal van dienst u te zijn.

Actuele informatie over speelgelegenheden uit eerste hand

De korte lijnen die het Keurmerkinstituut heeft met de officiële instanties is voor u een borging voor optimale actualiteit. Het Keurmerkinstituut is in de persoon van Jeroen Bos voorzitter van de Nederlandse normcommissie, lid van de Europese normcommissie en medeoprichter van de Stichting Veilig Spelen.

Het proces van uitvoering van de keuring 

Als aanvrager levert u het Keurmerkinstituut een zo volledig mogelijke beschrijving van de speeltoestellen en/of modulen aan. Zie hiervoor hoofdstuk checklist dossier.

- Uitvoeren globale beoordeling 

Het Keurmerkinstituut voert een beoordeling van het ontwerp en het technische constructiedossiers uit op volledigheid/duidelijkheid en op de eerste beoordeling of ze voldoen aan de keuringseisen. Zo nodig levert u op ons verzoek aanvullende informatie. U ontvangt een rapport van onze bevindingen.

- Uitvoeren keuring 

Het Keurmerkinstituut stelt vervolgens het keuringsprogramma op dat de toestellen/modulen moeten ondergaan en stelt de keuringscriteria (bijvoorbeeld de Europese normen EN 1176) vast. Het toestel of de toestellen worden op de uiteindelijke locatie of in de werkplaats aan een zichtbeoordeling onderworpen. Het Keurmerkinstituut bericht u daarna over haar conclusies. Als een toestel/module niet aan de keuringseisen voldoet wordt u in de gelegenheid gesteld de vereiste verbeteringen aan te brengen. Hierna wordt de beoordelingsprocedure opnieuw doorlopen t.a.v. alleen de wijzigingen en mogelijke consequenties. Afhankelijk van de situatie worden deze wijzigingen beoordeeld op basis van foto’s of een locatiebezoek. Na goedkeuring van het dossier en het toestel (of de serie) ontvangt u een certificaat van goedkeuring en wordt het toestel aangemeld bij de NVWA.

Checklist dossier

Voor het goed kunnen uitvoeren van de eerste globale beoordeling vragen wij u als aanvrager het Keurmerkinstituut de volgende informatie aan te leveren:

 1. Overzichtstekening van type toestel/moduleschaal 1:10 of 1: 20 (afhankelijk van de grootte toestel: Belangrijk is dat het goed lees- en herkenbaar is);
 2. Tekeningen van onderdelen en specificaties die voor de veiligheid van belang zijn op schaal 1:10 of 1:20;
 3. Beschikbare berekeningen, technische verslagen, testresultaten en (materiaal) certificaten;
 4. Een lijst met gevaren die aan de toepassing van het speeltoestel verbonden zijn;
 5. Een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het speeltoestel verbonden gevaren (hekken e.d.);
 6. Een lijst met toegepaste normen en voorschriften (bijvoorbeeld het handboek) en eventueel overige specificaties;
 7. Een gebruiksaanwijzing (montagevoorschriften/installatievoorschriften/inspectie en onderhoudsvoorschriften en een logboek). Informatie die bestemd is voor klanten (folders, catalogus e.d.). Specificatie van aanbevolen bodemmaterialen in relatie tot valhoogte (aard en afmetingen);
 8. Informatie over het systeem voor de bewaking van de productiekwaliteit. Met als doel ervoor te zorgen dat in serie geproduceerde toestellen in overeenstemming zijn met het te keuren monster. Dit onderdeel hoeft alleen aangeleverd te worden bij serieproducten.

Uitgangspunten voor offertes

Het Keurmerkinstituut brengt offertes uit voor typekeuring van speeltoestellen en waterglijbanen onder de onderstaande aannames en voorwaarden:

 • Er wordt een technisch constructiedossier aangeleverd voor ieder toestel dat ter keuring wordt aangeboden;
 • De keuringskosten en de duur van de keuringsprocedure zijn gebaseerd op volledigheid van dossiers en op de zekerheid dat de aanvrager ervoor heeft gezorgd dat de keuring op locatie efficiënt kan plaatsvinden. Uitvoerige herbeoordelingen omdat niet aan de eisen is voldaan kan tot meerwerk kosten leiden;
 • Waar mogelijk worden toestellen binnen een toestelfamilie beschouwd als varianten van één toestel. De meest complexe toestellen worden dan volledig gekeurd. Voor de varianten geldt:
  • Varianten met een andere samenbouw van onderdelen die ook in de complexe toestellen zitten worden als modificaties gekeurd en krijgen een eigen certificaat;
  • Kleine varianten (bijvoorbeeld zitbankje meer of minder in speelhuisje) worden niet apart gekeurd, maar vermeld op het certificaat van het meest verwante toestel.
 • Bij complexe toestellen die grotendeels bestaan uit kleinere al gekeurde modulen, worden  alleen de toegevoegde elementen, hun onderlinge plaats en de totale belasting beoordeelt;
 • Bij grote eenmalige projecten kan als eerste stap een keuring van de tekeningen plaatsvinden, zodat een vermoeden van veiligheid bestaat op het moment dat de bouw start.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 079-3637000 of spelen@keurmerk.nl.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen

Nieuws: Fabrikanten verplicht tot aanbrengen van Merk van Goedkeuring. Lees meer.