Inspectie Spelen

Decennia lang voert het Keurmerkinstituut veiligheids- en opleveringsinspecties uit van speeltoestellen volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en de Europese normen NEN-EN1176.

Onze inspecteurs brengen hun expertise dagelijks in bij gemeenten, speeltuinorganisaties, scholen, kinderopvanginstellingen, campings, recreatiebedrijven, dierentuinen en overige speeltuinexploitanten. 

Het Keurmerkinstituut beoordeelt de veiligheid van speeltoestellen zonder de gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen. Veilig speelgenot staat bij ons centraal. Afwijken van normen mag mits onderbouwd en aangetoond dat het de veiligheid niet in de weg staat. Kwalitatieve inspectie betekent voor het Keurmerkinstituut: interpreteren, inleven, inschatten en een positie durven innemen.

Belangrijke unieke waarden die het Keurmerkinstituut daarbij inbrengt zijn:

  • de aanwezige vakkennis en ervaring vanuit de certificatie van speeltoestellen. Het Keurmerkinstituut is door het ministerie van VWS erkend als aangewezen keuringsinstantie (AKI) voor het uitvoeren van wettelijke verplichte keuringen van speeltoestellen en waterglijbanen. Dit betekent voor u dat bij de inspecties:
    • de kennis en ervaring van certificatie en daarmee de interpretatie van de veiligheidsnormen worden ingezet;
    • snel wordt ingeschat of het speeltoestel of de speelsituatie voldoet aan het WAS. Deze inschatting is voor u belangrijk onder andere vanwege aansprakelijkheid.
  • onze onafhankelijkheid: veilig speelgenot moet volgens het Keurmerkinstituut centraal staan. Het Keurmerkinstituut is daarom volledig onafhankelijk. In onze bedrijfsvoering en holdingstructuur zijn geen afdelingen of organisaties actief die speeltoestellen leveren, repareren of onderhouden;
  • het maatwerkspecialisme: het Keurmerkinstituut voert geen massa-inspecties uit. Voor ons is elk speeltoestel en elke opdrachtgever uniek. Van opdrachtgevers krijgen we ook steevast te horen dat onze dienstverlening veel verder reikt dan wat de wetgever voorschrijft. Niet gecertificeerde toestellen worden door ons bijvoorbeeld met de inspectie meegenomen. Naast de inspectie van het toestel volgens de veiligheidsnormen adviseren wij u ook over de omliggende speelzone.
  • risicoanalyses: het Keurmerkinstituut is expert in het uitvoeren van risicoanalyses van speeltoestellen en andere te bespelen objecten in de openbare ruimte: objecten zoals fonteinen, kunstobjecten, toegangspoorten, bruggen, leuningen, uitkijktorens, etc..

Wij hechten grote waarde aan de relatie met u als opdrachtgever. Elkaar kennen betekent elkaar verstaan. Weten wat er in het verleden gespeeld heeft zien wij als toegevoegde waarde. Daarom stelt het Keurmerkinstituut ook alles in het werk om uw inspectievragen te laten behandelen door steeds dezelfde inspecteur. Korte lijnen, direct (telefonisch) contact met onze inspecteurs, een snelle en flexibele werkhouding en volledige transparantie typeren daarbij onze bedrijfscultuur.

Opleveringsinspectie speeltoestellen en -plaatsen

Beheerders van speelterreinen willen maximale veiligheid voor de gebruikers. Daarnaast bestaat er logischerwijze ook de behoefte om bij ongevallen niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Daarom kiezen steeds meer beheerders ervoor om bij nieuw geplaatste toestellen of nieuw ingerichte speelterreinen een opleveringsinspectie te laten uitvoeren. Elk toestel geplaatst in openbare ruimten in Nederland moet zijn voorzien van een certificaat. Dit betekent echter niet voor u als beheerder dat het toestel in uw situatie veilig is. Echte veiligheid kan pas worden vastgesteld als naar het geheel van toestellen en de speelplaats wordt gekeken. Het Keurmerkinstituut voert opleveringsinspecties uit waarbij gecontroleerd wordt of de certificaten voldoen en door een rechtsgeldige instantie zijn uitgegeven. Ook worden de plaatsingsvoorschriften en instructies voor de valdempende bodem gecontroleerd. U ontvangt een overzichtelijk rapport waarin helder staat beschreven of de toestellen, de directe omgeving en de bodem voldoen aan de voorschriften. Blijkt dat een toestel in de betreffende opstelling niet is gecertificeerd dan kan het Keurmerkinstituut deze keuring voor u uitvoeren. Veelvuldig worden opleveringsinspecties uitgevoerd voordat de eindbetaling van de afnemer aan de leverancier plaatsvindt.

Onderzoek bij conflict of na een ongeval

Het Keurmerkinstituut wordt regelmatig ingeschakeld voor onderzoek. Veelal betreft het situaties waarin externe inspecteurs en beheerders in conflict zijn over bijvoorbeeld de resultaten van een uitgevoerde  inspectie. Het komt voor dat gemeentelijke inspecteurs het niet eens zijn met een externe deskundige of leverancier van een speeltoestel. In een dergelijke situatie kan het Keurmerkinstituut als arbiter optreden en geeft het vanuit zijn expertise het eindoordeel. De meningsverschillen kunnen betrekking hebben op de toestellen, maar ook op de aanwezige documentatie. Zo beoordeelt het Keurmerkinstituut ook de geldigheid van buitenlandse testrapporten en certificaten.

Verzekeraars schakelen ons veelal in nadat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Helaas komen zware ongevallen voor waarbij het Keurmerkinstituut deskundigenrapportages uitbrengt als belangrijke documenten voor rechtszaken.

De inspectie

Een veiligheids- of opleveringsinspectie bestaat uit de inspectie van het toestel en de omliggende speelzone. Bij de inspectie van het speeltoestel wordt het oorspronkelijke ontwerp van het toestel alleen noodzakelijkerwijze onderzocht. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de producent. Het Keurmerkinstituut onderzoekt in hoeverre het speeltoestel afwijkt van de oorspronkelijke toestand als gevolg van onder meer slijtage, achterstallig onderhoud of vandalisme.

De inspectie van een speelplaats bestaat uit het controleren van de inventaris aan de hand van de beschikbaar gestelde inventarislijsten. Bovendien wordt de speelplaats met de speeltoestellen vastgelegd op foto’s en aan de rapportage toegevoegd. De inspectie van het toestel bestaat uit het controleren van de stabiliteit, fundaties, de verbindingen, de constructie, de situering en de kwaliteit van de aanwezige materialen. De inspectie van de speelzone bestaat uit de controle van onder andere harde en/of gevaarlijke voorwerpen, rubbertegels, bodemmaterialen, ondergrond en de invloed van de aanwezigheid van andere toestellen.

De resultaten van de inspectie worden uitgebreid en op een overzichtelijke en heldere manier aan u gerapporteerd.

Via onderstaande offertebutton kunt u een nauwkeurige prijsopgave voor een inspectie opvragen. Een inspectie wordt zoveel mogelijk binnen een periode van 3 weken na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de benodigde gegevens uitgevoerd. Voor een optimale afstemming tijdens de inspectie vraagt het Keurmerkinstituut de opdrachtgever aanwezig te zijn voor begeleiding.

Actuele informatie over speelgelegenheden uit eerste hand

De korte lijnen van het Keurmerkinstituut met de officiële instanties is voor u een waarborg voor optimale actualiteit. Het Keurmerkinstituut is in de persoon van Jeroen Bos voorzitter van de Nederlandse normcommissie, lid van de Europese normcommissie en medeoprichter van Stichting Veilig Spelen.

 

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen

Nieuws: Fabrikanten verplicht tot aanbrengen van Merk van Goedkeuring. Lees meer.