Audit procedure

Een audit in de zorg en welzijn, hoe ziet die eruit? Onderstaand worden stapsgewijs de onderdelen van een audit omschreven:

Agenda

Nadat de auditdatum is afgesproken ontvangt u de concept-agenda voor de audit. 

Documentenonderzoek

De audit begint met het documentenonderzoek van de documenten die het managementsysteem van de organisatie beschrijven. Het auditteam bestudeert alle schriftelijk vastgelegde uitgangspunten, handboeken en procedures.

Implementatieonderzoek

Vervolgens wordt tijdens het implementatieonderzoek op locatie onderzocht of het managementsysteem daadwerkelijk naar behoren functioneert. Het auditteam controleert of gewaarborgd is dat de geleverde kwaliteit/veiligheid aan de criteria voldoet. Aan het einde van elke auditdag vat het auditteam de bevindingen samen. 

Bij eventuele afwijkingen stelt u binnen 4 weken een verbeterplan op. Na akkoord van het auditteam wordt bij de volgende audit (een jaar later) getoetst of dit plan goed is uitgevoerd. Bij kritische afwijkingen moet het verbeterplan binnen drie maanden na de audit aantoonbaar effect hebben en kan een aanvullende audit nodig zijn. 

Certificaat & Controle

Zodra de organisatie aan de criteria voldoet wordt het certificaat verleend. Jaarlijks vindt een controle plaats.

Download

Download hier de uitgebreide  'Gang van zaken bij systeemcertificatie'

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen