WAS in revisie

Spelen, 3 maart 2020

Het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen zal binnenkort weer een aantal wijzigingen ondergaan. Momenteel zijn medewerkers van het ministerie van VWS bezig in kaart te brengen op welke onderdelen aanpassing of aanscherping nodig is. Het is nu al duidelijk welke onderwerpen tegen het licht gehouden worden. Een drietal sommen we hier op.

Om meer duidelijkheid te geven welke speeltoestellen, en met name luchtkussens, onder afgegeven WAS-certificaten vallen zullen er mogelijk nieuwe regels worden opgesteld waar deze certificaten aan moeten voldoen. Nagedacht wordt over een bepaalde nummering van luchtkussens volgens het RAS-systeem. Dit systeem, welke ook al gebruikt wordt voor attractietoestellen, behelst de uitgifte van nummers door de overheid. Zo worden afgegeven certificaten beter beheerd en kunnen consumenten eventueel ook inzage krijgen.
Nagedacht wordt over het instellen van een tijdelijke termijn waarbinnen seriecertificaten geldig zijn. Dat zou inhouden dat de AKI bijvoorbeeld elke 2 jaar moet beoordelen of de seriecertificaten nog steeds terecht afgegeven zijn. Het kan namelijk zijn dat het toestel, de materialen of de productiewijze in de tussentijd zijn aangepast.
Ook wordt beoordeeld of de keurende instanties op hun vingers getikt kunnen worden indien het ministerie dat nodig acht. Te denken valt aan een tijdelijke schorsing of andere reprimande.
Wanneer het WAS herzien zal zijn is nog niet duidelijk. Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen