Gastpagina VOI©E

Het Keurmerkinstituut voert voor VOI©E (www.voice-info.nl) toetsingen uit voor het CBO-keurmerk. Op grond van deze toetsingen geeft het Keurmerkinstituut een certificatieadvies aan VOI©E. Deze gastpagina op de website van het Keurmerkinstituut belicht de getoetste organisaties.

De inhoud van een gastpagina is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

CBO-Keurmerk voor auteursrechtenorganisaties

Alle collectieve beheersorganisaties (CBO’s) voor auteurs- of naburige rechten die lid zijn van brancheorganisatie VOI©E implementeerden in 2011 een groot aantal bindende gedragsregels, neergelegd in strikte voorwaarden voor het CBO-Keurmerk. Het Keurmerkinstituut voert jaarlijks de onafhankelijke toetsingen uit en geeft een certificatieadvies. Dit advies is bindend behoudens de beroepsmogelijkheid. Met de instelling van dit keurmerk is de Gedragscode van VOI©E in overleg met het bedrijfsleven omgezet in concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

Het CBO-Keurmerk geeft vertrouwen aan belanghebbenden (rechthebbenden, gebruikers, overheid en toezichthouder) dat het collectief beheer op een goede wijze wordt uitgeoefend. Zo bevat het keurmerk regels voor omgaan met rechthebbenden: voor tijdige en volledige verdeling van de gelden, voor normering van kosten, voor inspraak in het beheer van gelden en voor de eventuele besteding van gelden aan sociaal-culturele doelen. Maar ook regels voor transparantie en service aan gebruikers en betalingsplichtigen, zoals voor het overleg over tarieven, regels voor volledige en transparante informatievoorziening en strikte regels en termijnen voor het afhandelen van eventuele klachten van gebruikers, met zo nodig onafhankelijke geschillenbeslechting.

Op de website van VOI©E is een speciale pagina ingericht over het CBO-Keurmerk.
Hier is ook alle documentatie behorende bij het keurmerk te downloaden.

CBO's met een keurmerk

De volgende organisaties mogen het CBO keurmerk voeren binnen het aangegeven toepassingsgebied.

SCGO, Aerdenhout (www.sgco.nl)

verdeling regelingen thuiskopieregelingen onder rechthebbende omroepen

NORMA, Amsterdam (www.stichtingnorma.nl)

beheer collectieve regelingen voor musici en acteurs

SEKAM, Amsterdam (www.sekam.org)

regelingen met betrekking tot kabelrechtvergoedingen voor film- en televisieproducenten

SENA Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, Hilversum (www.sena.nl)

naburige rechten op basis van de Wet op de naburige rechten

STAP - Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten, Amsterdam ZO (www.stichtingstap.nl)

beheer regelingen voor de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen

Stichting De Thuiskopie, Hoofddorp (www.thuiskopie.nl)

werken waarvan voor privégebruik een kopie wordt gemaakt

Stichting International Publishers Rights Organisation (IPRO), Den Haag (www.ipro.nu)

collecting and distributing the copyright fees from educational institutions and libraries

Stichting Leenrecht, Hoofddorp (www.leenrecht.nl)

beheer collectieve regelingen met betrekking tot leenrecht

Stichting Lira, Hoofddorp (www.lira.nl)

collectief beheer auteursrechten van schrijvers en vertalers in Nederland

Stichting Pictoright, Amsterdam (www.pictoright.nl)

collectief beheer regelingen voor de reproductie van beeldende kunst (beeldrecht) en collectieve vergoedingsregelingen voor reproductie en openbaarmaking van visuele werken

Stichting PRO, Hoofddorp (www.stichting-pro.nl)

regelingen met betrekking tot publicatie- en reproductierechten

Stichting Reprorecht, Hoofddorp (www.reprorecht.nl)

collectief beheer reprorechten voor intern gebruik door instellingen en ondernemingen

Stichting SEKAM VIDEO, Amsterdam (www.sekam.org)

beheer regelingen met betrekking tot thuiskopie- en leenrechtvergoedingen voor film- en televisieproducenten

Stichting Stemra, Hoofddorp (www.bumastemra.nl)

regelingen voor reproductie van muziek

Stichting Videma, Noordeloos (www.videma.nl)

vertoningsrechten TV-programma’s via Nederlandse TV-kanalen

StOPnl, Amsterdam (www.stop-nl.nl)

stichting voor televisie en filmproducenten

SVVP - Stichting Verdeling VideoProducenten, Amsterdam (www.verdelingvideo.nl)

beheer regelingen voor de verdeling van leenrechtvergoedingen

Vereniging Buma, Hoofddorp (www.bumastemra.nl)

regelingen voor het openbaar maken van muziek

VEVAM, Hoofddorp (www.vevam.org)

beheer regelingen voor de verdeling van kabelrecht-, thuiskopie- en leenrechtvergoedingen voor regisseurs

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen