Speeltoestellen gastouders moeten worden gekeurd: Hoe nu verder?

Spelen, 4 juli 2023

Zoals eerder gemeld in ons artikel van 26 mei jl. heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat speeltoestellen van gastouders volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) moeten worden gekeurd. Maar hoe nu verder? Daar vertellen wij in dit artikel meer over.

Opvang bij gastouders

Nederland is rijk aan gastouders waar kleine kinderen een hele dag of deel van de dag worden opgevangen. In feite is sprake van een crèche aan huis. Het spreekt vanzelf dat de omgeving waarin de kinderen spelen, eten en huiswerk maken veilig dient te zijn. 

Consequenties niet gecertificeerde WAS-speeltoestel

Certificeringen worden in Nederland uitgevoerd door Aangewezen Keuringsinstellingen (AKI’s) zoals Keurmerkinstituut. De controle daarop ligt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA voert inspecties uit bij onder het WAS vallende locaties zoals nu dus ook bij gastouders. Als tijdens de inspectie of na onderzoek van in dit geval een ongeval blijkt dat speeltoestellen niet volgens het WAS gecertificeerd zijn, zal de NVWA een boete opleggen. 

Ongeval

Op 12 mei 2023 jl. oordeelde de rechtbank dat speeltoestellen – binnen én buiten – van gastouders volgens het WAS moeten worden gekeurd door een AKI. Dit is de uitkomst in een zaak die een gastouder aanspande tegen de NVWA. De rechter is het eens met de mening van de NVWA dat er bij gastouders geen sprake is van particuliere huishouding maar uitbating van een crèche die aan alle regels daarvoor moet voldoen.

Eerder voerde de NVWA naar aanleiding van een ongeval een onderzoek uit en legde een boete op omdat het speeltoestel niet volgens het WAS gecertificeerd was. Een artikel hierover in Kinderopvangtotaal meldt dat de rechtbank oordeelde dat ‘De boete die de gastouder kreeg kwijtgescholden moet worden omdat de gastouder, noch de gastouderbranche, noch de GGD, zich bewust waren van het feit dat speeltoestellen bij gastouders onder het WAS vallen’.

De uitspraak van de rechter betreft specifiek gastouderopvang. In hoeverre dit consequenties heeft voor gezinshuizen is niet bekend, maar wordt nog uitgezocht door Keurmerkinstituut.

Hoe nu verder?

Stap 1: Speeltoestel onder het WAS ja/nee

Wanneer gastouders twijfelen of een speeltoestel onder het WAS valt kunnen zij de handout van de NVWA raadplegen die zeer binnenkort gepubliceerd zal worden op de website van de NVWA.. Aan de hand van definities en een groot aantal voorbeelden wordt uitgelegd welke speeltoestellen onder het WAS vallen. De hand-out is in samenwerking met de AKI’s ontwikkeld.

Heeft u hier als gastouder hulp bij nodig of wilt u per direct duidelijkheid of een speeltoestel onder het WAS valt, dan is het mogelijk om via Keurmerkinstituut een QuickScan uit te laten voeren. Een QuickScan is mogelijk op basis van foto’s en kan via spelen@keurmerk.nl worden aangevraagd. De kosten van een QuickScan bedragen 30 euro per speeltoestel met een minimum van 90 euro (3 speeltoestellen). 

Stap 2: Speeltoestel onder het WAS buiten gebruik stellen

‘Valt een speeltoestel onder het WAS dan adviseren wij het speeltoestel buiten gebruik te stellen en het te laten keuren totdat het gecertificeerd is’ reageert NYSA, de brancheorganisatie voor gastouders, op haar website

Stap 3: Keuring aanvragen

Wanneer een speeltoestel onder het WAS valt kunt u via spelen@keurmerk.nl een keuring aanvragen. Voor het opstellen van een offerte ontvangen wij graag:

  • het aantal en omschrijving van de speeltoestellen;
  • de locatie van de speeltoestellen;
  • foto’s van de speeltoestellen.

Samenwerking met gastouderbureaus

Bent u gastouderbureau en heeft u meerdere gastouders in dezelfde regio? Dan is het mogelijk om meerdere keuringen per dag bij verschillende gastouders uit te voeren. Wanneer deze efficiënt gepland kunnen worden is het mogelijk om de reiskosten te verdelen over de verschillende gastouders.

Voor vragen over speeltoestellen van gastouders kunt u bellen met 079 – 3637000, kantoor van Keurmerkinstituut, en vragen naar Dominique de Weerd.

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen